Natječaj za izbor dekana Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment

Dekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment bira se na mandatno razdoblje od četiri akademske godine, s početkom mandata od 1. listopada 2017.

Klasa: 602-04/17-01/13

Ur. broj: 251-551-05-17-601

Zagreb, 19. svibnja 2017.

 

Na temelju odredbe članka 68., stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), članka 25. i 31. Statuta te Odluke Upravnoga vijeća od 19. svibnja 2017., Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment raspisuje

NATJEČAJ

za izbor dekana

Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment

I.

Dekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment bira se na mandatno razdoblje od četiri akademske godine, s početkom mandata od 1. listopada 2017.

II.

Za dekana Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju višeg predavača.

III.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku (na CD-u, u .pdf formatu), na hrvatskom jeziku, sljedeću dokumentaciju:

  • životopis u europass formatu,
  • program rada za mandatno razdoblje za koje se bira,
  • preslika odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje višeg predavača,
  • preslika diplome o stečenom stupnju magistra znanosti,
  • izvadak iz HZMO-a o ostvarenom stažu u trajanju od najmanje pet godina.

IV.

Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

V.

Prijave se uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb; s naznakom „Natječaj za izbor dekana“.

VI.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave te osobe čije prijave ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

VII.

Pristupnici na natječaj bit će obavješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

VIII.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

  • TAGS: