Natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju odredbe članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 25. i 36. Statuta Bernaysa, Upravno vijeće, po prethodnom prijedlogu Stručnoga vijeća Bernaysa, dana 14. travnja 2022. raspisuje

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

u prvu godinu preddiplomskoga stručnog studija Komunikacijski menadžment, preddiplomskoga stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije,specijalističkoga diplomskog stručnog studija Upravljanje odnosima s javnošću i specijalističkoga diplomskog stručnog studija Upravljanje doživljajem u turizmu u akademskoj godini 2022./2023.

 

Naziv studijskoga programa(trajanje studija)

ECTS

Stručni naziv

Broj studenata

Preddiplomski stručni studij Komunikacijski menadžment

(tri godine)

180

 

Prvostupnik (baccalaureus) odnosa s javnošću

35

 

25 redovnih

10 izvanrednih

 

 

 

3 stranih državljana

Preddiplomski stručni studij Menadžment i marketing turističke destinacije

(tri godine)

180

 

Prvostupnik (baccalaureus)

ekonomije

35

 

25 redovnih

10 izvanrednih

 

 

 

3 stranih državljana

Specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću (dvije godine)

120

Stručni specijalist odnosa s javnošću

50

25 redovnih 

25 izvanrednih 

 

 

 

3 stranih državljana

Specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje doživljajem u turizmu (dvije godine)

120

Stručni specijalist ekonomije

50

30 redovnih 

20 izvanrednih 

 

 

 

3 stranih državljana

Uvjet za upis na preddiplomski stručni studij Komunikacijski menadžment i Menadžment i marketing turističke destinacije: 

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studij imaju osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine.

Na natječaj se mogu prijaviti učenici koji završavaju srednju školu, ali još nisu položili državnu maturu ili učenici koji nemaju položenu državnu maturu, ali do zadnjeg upisnog roka moraju završiti srednjoškolsko obrazovanje.

Mogući načini upisa:

A. Izravni upis na temelju položene državne mature (bez razredbenoga ispita)

Prijava za upis obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.Kako bi potvrdili namjeru upisa, kandidati su obvezni prijaviti se i putem mrežne stranice www.bernays.hr.

 

B. Upis na temelju položenog razredbenog postupka (za kandidate bez državne mature)

Uspjeh na razredbenom ispitu za kandidate koji nemaju državnu maturu vrjednuje se na sljedeći način:

1. Vrjednovanje ocjena srednje škole40%

2. Test znanja hrvatskoga jezika i opće kulture ​​​​​20%

3. Provjera znanja engleskoga jezika 15%

4. Motivacijski razgovor i provjera komunikacijskih vještina kandidata ​​25%

 

C. Prelazak s drugog visokog učilišta na prvu godinu studija

Prelaskom s drugoga visokog učilišta pristupnici se mogu izravno upisati uz priloženu molbu, prijepis ocjena te ovjerenim silabusima položenih predmeta (nastavni plan i program).

 

D. Školarina 

Cijena godišnje školarine za studij Komunikacijski menadžment: 27.124,20 kn (3.600,00 €).

Cijena godišnje školarine za studij Menadžment i marketing turističke destinacije: 27.124,20 kn (3.600,00 €).

 

E. Dokumentacija

Natječaju se prilaže sljedeća dokumentacija:

1. Svjedodžbe sva četiri razreda i završnog ispita (mature) srednjoškolskog obrazovanja (izvornici ili ovjerene preslike).

2. Rodni list (izvornik ili ovjerena preslika).

3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika).

4. Preslika osobne iskaznice.

5. Jedna fotografija 4x6 cm.

6. Kandidati koji su završili srednje obrazovne kvalifikacije u općim, gimnazijskim, umjetničkim ili strukovnim programima izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

 

F. Uvjet za upis na specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću: 

Završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ (najmanje 180 ECTS).

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo provjere komunikacijskih vještina svih prijavljenih kandidata.

Mogući načini upisa:

A. Izravni upis prvostupnika studijskih programa iz informacijskih i komunikacijskih znanosti, ekonomije ili politologije;

B. Kandidati studijskih programa ostalih znanstvenih ili umjetničkih područja mogu se upisati ukoliko nije ispunjena kvota te uz ispunjenje najmanje dvaju uvjeta:

a. da imaju prosjek ocjena na preddiplomskome ili diplomskome studiju najmanje 3,60;

b. da polože razredbeni ispit za diplomski studij iz općeg znanja, hrvatskoga i engleskoga jezika 

c. da imaju preporuke dvaju nastavnika matične ili srodne institucije;

d. da su u radnom odnosu najmanje pet godina, od kojih najmanje dvije godine u struci odnosa s javnošću, marketinga, novinarstva ili na upravljačkim dužnostima.

Kandidati kojima će biti odobren upis imat će obvezu polaganje razlikovnih ispita do kraja prve studijske godine.

C. Prelazak s drugog diplomskog studija moguć je sa studijskih programa koji pripadaju znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, ekonomije ili politologije.

 

D. Cijena godišnje školarine: 30.138,00 kn (4.000,00 €).

 

Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

 

1. Diploma ili potvrda stručnog ili sveučilišnog studija (izvornik ili ovjerena preslika) po kojemu je stečeno najmanje 180 ECTS bodova.

2. Rodni list (izvornik ili ovjerena preslika).

3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika).

4. Preslika osobne iskaznice.

5. Jedna fotografija 4x6 cm.

6. Kandidati koji su završili prvi ciklus visokog obrazovanja (Bachelor's Degree, 180 ECTS) izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o nostrifikaciji inozemne kvalifikacije.

 

G. Uvjet za upis na specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje doživljajem u turizmu:

Završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ (najmanje 180 ECTS).

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo provjere komunikacijskih vještina svih prijavljenih kandidata.

Mogući načini upisa:

D. Izravni upis prvostupnika studijskih programa ekonomije; 

E. Kandidati studijskih programa ostalih znanstvenih ili umjetničkih područja mogu se upisati ukoliko nije ispunjena kvota te uz ispunjenje najmanje dvaju uvjeta:

a. da imaju prosjek ocjena na preddiplomskome ili diplomskome studiju najmanje 3,60;

b. da polože razredbeni ispit za diplomski studij iz općeg znanja, hrvatskoga i engleskoga jezika 

c. da imaju preporuke dvaju nastavnika matične ili srodne institucije;

d. da su u radnom odnosu najmanje pet godina, od kojih najmanje dvije godine u struci turizma, marketinga, menadžmenta ili komunikacijskog menadžmenta.

Kandidati kojima će biti odobren upis imat će obvezu polaganje razlikovnih ispita do kraja prve studijske godine.

F. Prelazak s drugoga diplomskog studija moguć je sa studijskih programa koji pripadaju znanstvenom polju ekonomije.

 

D. Cijena godišnje školarine: 30.138,00 kn (4.000,00 €).

 

Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

1. Diploma ili potvrda stručnog ili sveučilišnog studija (izvornik ili ovjerena preslika) po kojemu je stečeno najmanje 180 ECTS bodova.

2. Rodni list (izvornik ili ovjerena preslika).

3. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika).

4. Preslika osobne iskaznice.

5. Jedna fotografija 4x6 cm.

6. Kandidati koji su završili prvi ciklus visokog obrazovanja (Bachelor's Degree, 180 ECTS) izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o nostrifikaciji inozemne kvalifikacije.

Prijavni rokovi, razredbeni ispiti i upisi: prijave se podnose putem mrežne stranice www.bernays.hr ili osobno u Upisnom uredu Bernaysa, Prolaz Jurja Ratkaja 8, Zagreb.


Upisi

 

Upisni rok

 

Prijave

Razredbeni ispiti

Upisi

1.

do 23. 5. 2022.

24. 5. 2022.

25. 5. 2022.

2.

do 18. 7. 2022.

19. 7. 2022. 

od 20. do 29. 7. 2022.

3.

do 30. 9. 2022.

26. 9. 2022.

do 30. 9. 2022.

samo za diplomski studij:

4.

do 31. 10. 2022.

31. 10. 2022.

do 31. 10. 2022.

 

Edward Bernays 

Visoka škola za komunikacijski menadžment

 

Klasa: 602-04/22-01/08
Ur. broj: 251-551-05-21-767

Zagreb, 14. travnja 2022.