prof. dr. sc. Pero Maldini

Životopis

Prof. dr. sc. Pero Maldini je politolog i sveučilišni profesor na trima visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj. Rođen je Dubrovniku, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika). Niz godina djelovao je u prosvjeti kao ravnatelj, a potom kao direktor u dubrovačkim medijima (županijski tjednik, gradski radio).

Na Sveučilište u Dubrovniku dolazi odmah po njegovu osnivanju kao autor nastavnog programa i pokretač novog preddiplomskog studija u području javnog komuniciranja, masovnih medija i odnosa s javnošću ("Mediji i kultura društva"). U tom razdoblju vodio je i sveučilišnu Službu za marketing i izdavaštvo oblikujući nove sadržaje i djelatnosti Sveučilišta u području marketinga i odnosa s javnošću. Radeći na unapređenju nastavne metodologije i implementaciji bolonjskog procesa organizirao je i vodio dva programa stručnog usavršavanja sveučilišnih nastavnika.

Pročelnik je Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, gdje na preddiplomskim i diplomskim studijima izvodi nastavu na pet politoloških kolegija i jednom komunikološkom. Voditelj je interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija "Komunikologija" na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojemu izvodi nastavu na dva kolegija.

Objavio je četiri knjige (dvije autorske i dvije uredničke) te više od trideset znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim publikacijama u području komparativne politike, teorije demokracije, demokratske tranzicije postkomunističkih društava i politike u uvjetima globalizacije i umreženog društva. Sa svojim radovima sudjelovao je na gotovo trideset međunarodnih znanstvenih skupova.

U više navrata bio je na znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu (SAD, Nizozemska, Mađarska, Slovačka). Član je Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva i član uredništava triju znanstvenih časopisa. Niz godina kontinuirano surađuje s uglednim inozemnim akademskim institucijama (SAD, Slovenija). Politički je komentator više hrvatskih i inozemnih medija.

 

Znanstveni radovi

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=261601

http://www.unidu.hr/profesor.php?idkorisnik=218?idizbornik=191