Maja Banovac Barić, dipl. pol.

Životopis

Maja Banovac Barić diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je radila kao znanstvena novakinja-asistentica. Kao članica Odsjeka za međunarodnu politiku i diplomaciju, sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima „Upravljanje krizama“, „Europska sigurnost“ i „Demokratski nadzor sigurnosnog sektora“ na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Bavljenje istraživačkim radom započinje na projektu „Republika Hrvatska u europskoj sigurnosnoj arhitekturi“ u okviru kojeg objavljuje nekoliko znanstvenih radova. Dodatno se usavršava sudjelovanjima i izlaganjima na međunarodnim znanstvenim konferencijama, stručnim skupovima i radionicama, te pohađanjem Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe.

Nova iskustva u području rukovođenja stekla je kao koordinatorica programa cjeloživotnog obrazovanja Menadžment sigurnosti i zamjenica voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija Odnosi s javnošću. Kao doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju Komparativna politika, svoj znanstveni razvoj usmjerava k području kriznog menadžmenta, prvenstveno upravljanju izvanrednim situacijama, katastrofama i sigurnosnom menadžmentu.

Maja Banovac Barić preuzela je dužnost voditeljice Centra za razvoj karijera i suradnju s tržištem i izvođenje nastave na kolegijima Upravljanje krizom i Uvod u znanstveno-istraživački rad.

Znanstveni radovi

Znanstveni radovi:

Banovac, M., Cvrtila, V., Zorko, M. (2010) Koncept pograničnih zajednica i manjinski odnosi. Međunarodne studije, vol.10, br.3-4, 2010., str.18-39.

Banovac, Maja (2010) Politika nacionalne sigurnosti Bugarske. U: Regionalna sigurnost i multilateralna suradnja: Republika Hrvatska i Jugoistok Europe?. Zagreb: Politička kultura i Centar za međunarodne i sigurnosne studije.

Banovac Barić, M., Ivanda, T., Jugo, D. (2014) Krizno komuniciranje i upravljanje katastrofama: načela proaktivnog pristupa komunikaciji s ciljnim javnostima. U: Dani kriznog upravljanja. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica

Prikaz knjige:

O' Tuathail, G.; Dalby, S.; Routledge, P. (2010) Uvod u geopolitiku. U: Politička misao, god. 46, br.3.

Anotacija knjige:

Grlić Radman, G. (2010) Neutralnost i nova sigurnosna arhitektura. U: Anali Hrvatskog politološkog društva, godište VI.