Bernaysovi predavači i u ljetnom semestru dobili vrlo visoku ocjenu studenata

Anketni upitnik proveden među studentima pokazao je zadovoljstvo Bernaysovaca kvalitetom nastave i radom predavača kojima je dodijeljena ukupna ocjena 4,72.

23. kolovoza 2018.

Na kraju svakog semestra na Bernaysu se provode studentska vrednovanja nastavnika s ciljem osiguravanja i poboljšavanja kvalitete nastavnog procesa. U ljetnom semestru 2017./2018. godine vrednovanje nastavnika provedeno je na 45 Bernaysovih predavača i ukupno 35 kolegija, od toga na 19 kolegija na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment, na sedam kolegija na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije te na devet kolegija na diplomskom studiju Upravljanje odnosa s javnošću.

Na prvoj godini preddiplomskog studija Komunikacijski menadžment najbolje je ocijenjena dr. sc. Lana Ciboci, ocjenom 4,94, na predmetu „Osnove novinarstva“. Studenti druge godine komunikacija ocjenu 5.00 dali su Ivi Ančić i Igoru Vukasoviću na predmetu „Upravljanje identitetom i imidžem“ te Adrianu Belji na predmetu „Poslovni engleski 4“. Prema izboru treće godine komunikacija, najbolji predavači, ocijenjeni visokom ocjenom 5.00, su dr. sc. Lana Ciboci na predmetu „Pravni okvir odnosa s javnošću“ te Ivan Pakozdi na predmetu „Kreativna i strategija oglašavanja“.

Na preddiplomskom studiju Menadžment i marketing turističke destinacije, najbolje je ocijenjena dr. sc. Vanesa Benković, ocjenom 5,00, na predmetu „Statistika“. Studenti prve godine diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću  najbolje su ocijenili Romanu Pezić na predmetu „Business English II“, a druga godina visokom je ocjenom ocijenila  Sofiu van der Vegt, ocjenom 4,94, na predmetu „Intercultural Communication“.