Dr. sc. Lana Ciboci imenovana prodekanicom za znanost i upravljanje kvalitetom

U svom radu dr. sc. Ciboci poseban će naglasak staviti na snažniji razvoj znanstvenog segmenta Bernaysa te daljnje osiguravanje kvalitete za Bernaysove studente i nastavnike.

06. veljače 2018.

Kao novoimenovana prodekanica za znanost i upravljanje kvalitetom dr. sc. Ciboci zadužena je za koordinaciju i izradu plana visokostručne, znanstvene i istraživačke djelatnosti Bernaysa. Uz to, prodekanica za znanost i upravljanje kvalitetom koordinira i usmjerava znanstvenu suradnju s akademskim partnerima, organizaciju i provedbu različitih znanstvenih i stručnih konferencija te provodi i koordinira različita znanstvena istraživanja, studije i projekte Bernaysa. Osim toga, koordinira izdavanje Bernaysovih znanstvenih i stručnih publikacija, znanstveni aspekt sudjelovanja Bernaysa u Erasmus+ programu, drugim međunarodnim programima i projektima, i upravlja sustavom osiguravanja kvalitete.

 

Dr. sc. Lana Ciboci doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Redovita je predavačica na Katedri za interdisciplinarne znanosti i Katedri za komunikologiju i medije na Bernaysu, a predaje i na Hrvatskim studijima te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvršna je urednica Bernaysovog znanstvenog časopisa Communication Management Review, a značajnu ulogu ima u organizaciji Bernaysove međunarodne znanstvene konferencije Communication Management Forum. Uz prof. dr. sc. Dejana Verčiča i doc. dr. sc. Damira Jugu, bila je urednica prvog zbornika znanstvenih radova sa spomenute konferencije objavljenog pod naslovom „Reconciling the Traditional and Contemporary: the New Integrated Communication“. Bila je predsjednica organizacijskog odbora znanstvene konferencije „Medijski odgoj i zaštita dječjih prava“ u organizaciji Bernaysa i Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, čija je ujedno potpredsjednica. Uz izv. prof. dr. sc. Igora Kanižaja i izv. prof. dr. sc. Danijela Labaša, autorica je prvog istraživanja o medijskoj pismenosti u Hrvatskoj te urednica knjige „Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije”. Članica je hrvatskog tima velikih međunarodnih projekata – EU Kids Online i The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE), autorica 15-ak znanstvenih i stručnih radova, a usavršavala se na međunarodnim seminarima te bila sudionicom domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija i konferencija.

Ovom prilikom čestitamo novoj Bernaysovoj prodekanici i želimo joj puno uspjeha u radu!