Dr. sc. Romana Lekić za Hrvatski radio: „Hrvatskoj nedostaje menadžera doživljaja“

Pomoćnica dekana Bernaysa te pročelnica novoosnovane Katedre za turizam u emisiji „Ljeto na prvom“ komentirala je problem nedostatka kvalitetnih kadrova u hrvatskom turizmu.

03. kolovoza 2017.

Dr. sc. Lekić istaknula je kako je za konkurentnost potrebno ponuditi više od klasične usluge, odnosno proizvoda. Tu su, ističe, potrebni menadžeri doživljaja koji trebaju stvoriti i ponuditi potpuno drugačija znanja i vještine od onih uobičajenih u turizmu. Potrebno je, naime, postaviti priču. Napominje i kako će budući studenti turizma na Bernaysu biti vođeni na način da najprije imaju jedan općeniti dio obrazovanja, nakon čega će se specifično usmjeriti na neki od četiri ponuđena modula. Navedeni moduli pokrivaju različita područja. Riječ je o modulima Brendiranje turističke destinacije, Hotelski i ugostiteljski menadžment, Destinacijska politika te Turističko vođenje i interpretacija u destinaciji, koji konceptualno i provedbeno odgovaraju na problematiku kreiranja ekonomije doživljaja koja će u budućnosti zahtijevati značajne napore djelatnika u turističkom sektoru na svim razinama.

Dualno obrazovanje, koje čini okosnicu obrazovanja na Bernaysu, studentima donosi više prakse koja je turizmu i ugostiteljstvu nužno potrebna. Bernays studente usmjerava k primjenjivom sektorskom znanju, potrebnom za tržište rada. Pritom je snažan naglasak na iskustvenom učenju kroz terensku nastavu te stručnu praksu u čemu veliku potporu Bernaysu kao visokom učilištu, ali i Bernaysovim studentima, daju brojne partnerske organizacije. Kroz njih će biti ostvaren najbolji uvid u realni sektor u turizmu čime će se kvalitetno doprinijeti praćenju konstantnih promjena i usvajanju novih trendova u turističkom sektoru, a što je od velike važnosti u obrazovanju budućih stručnjaka za rad u domaćem i međunarodnom turizmu.

  • TAGS: