O Erasmus+ programu

erasmus program

Program Erasmus+ usmjeren je prema jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Program je dobio ime po Erasmu Roterdamskom (1466. – 1536.), poznatom nizozemskom humanistu, književniku, filozofu i filologu, koji je podučavao u Francuskoj, Belgiji i Velikoj Britaniji.

Erasmus+ je osmišljen s ciljem doprinosa razvoju Europe kao naprednog društva znanja, a u ostvarenju tog cilja Erasmus potiče:

 • jačanje europskog prostora visokog obrazovanja,

 • povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja,

 • jačanje suradnje između visokoškolskih ustanova u Europi,

 • jačanje suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora te,

 • povećanje razine preglednosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokoškolskom obrazovanju.

Akademska mobilnost koja se potiče kroz Erasmus pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Kao rezultat toga, mobilne osobe povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih ugovora između visokoškolskih ustanova, koje moraju biti nositeljice Erasmus+ sveučilišne povelje, te može uključivati:

 • studijski boravak / stručnu praksu – za studente,

 • održavanje nastave – za nastavno osoblje te,

 • stručno usavršavanje – za nastavno i nenastavno osoblje.

 

ERASMUS EDWARD BERNAYS VISOKOJ ŠKOLI ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

 

U prosincu 2014. godine Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA), koja djeluje u sklopu Europske komisije u Bruxellesu, dodijelila je Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment sveučilišnu povelju (Erasmus University Charter - 270315-EPP-1-2015-1-HR-EPPKA3-ECHE ; ERASMUS ID: HR ZAGREB23) čime je Bernays i službeno postao dio međunarodne Erasmus obitelji.

Erasmus sveučilišna povelja dostupna je ovdje, dok Erasmus Policy Statement možete preuzeti ovdje.

 

DRŽAVE U KOJIMA JE MOGUĆE REALIZIRATI MOBILNOST

 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE U OKVIRU ERASMUS+ KA1 AKTIVNOSTI

 

Financijska potpora za studente određuje se sukladno planiranoj aktivnosti i državi koja je odredište za mobilnost, prema sljedećoj tablici:

   

Financijska potpora za studijski boravak
(EUR*/mjesečno)

Financijska potpora za stručnu praksu
(EUR*/mjesečno)

GRUPA 1

Programske zemlje s visokim životnim troškovima

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška

500

600

GRUPA 2

Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima

Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

450

550

GRUPA 3

Programske zemlje s nižim životnim troškovima

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

400

500

*Financijska potpora isplaćuje se studentima u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU Zagreb.

 

DODATNA FINANCIJSKA POTPORA

 

a) Studenti slabijeg socioekonomskog statusa

 

Dodatna financijska potpora u iznosu 200,00 EUR mjesečno dodjeljuje se studentima slabijeg socioekonomskog statusa koji odlaze na mobilnost samo u svrhu studijskog boravka.

Za ostvarivanje prava na dodatnu financijsku potporu u ovoj kategoriji studenti trebaju popuniti posebnu prijavu i dostaviti dokumente kojima dokazuju slabiji socioekonomski status.

Slabiji socioekonomski status odobrava se studentima čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice.

Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju, kako slijedi:

 • redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice za 2018. godinu. Kao dokaz dostavlja se potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za kalendarsku godinu 2018. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini, dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za kalendarsku godinu 2018.

 • dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Izjava o članovima zajedničkog kućanstva ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

 

b) Studenti s posebnim potrebama

 

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Studenti s posebnim potrebama mogu zatražiti uvećani iznos financijske potpore za realizaciju svih vrsta aktivnosti, tj. za realizaciju studijskog boravka, stručne prakse ili kombiniranog studijskog boravka i stručne prakse.

Uz propisan obrazac za prijavu za dodatnu financijsku potporu, studenti s posebnim potrebama dužni su dostaviti Bernaysu potvrdu ovlaštene ustanove. Konačnu odluku o uvećanom iznosu financijske potpore za pojedinog studenta s posebnim potrebama donosi Agencija za mobilnost i programe EU, nakon provedenog natječaja, a prije odlaska studenta s posebnim potrebama na mobilnost.

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

 

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu iz programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

 

DUŽINA BORAVKA U INOZEMSTVU – TRAJANJE MOBILNOSTI

 

Student može dobiti financijsku potporu za odlazak na mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska razina), neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) također se ubraja u maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Studenti upisani u integrirane studijske programe mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju od 24 mjeseca.

 • Najkraće razdoblje mobilnosti za studijski boravak je 3 mjeseca.

 • Najkraće razdoblje mobilnosti za stručnu praksu je 2 mjeseca.

 • Najkraće razdoblje mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je 3 mjeseca.

Jedan mjesec mobilnosti odnosi se na kalendarski mjesec (30 dana).

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

 

STATUS STUDENTA TIJEKOM RAZDOBLJA MOBILNOSTI

 

Studenti Bernaysa zadržavaju status studenta u Republici Hrvatskoj i ostaju upisani na svojoj matičnoj sastavnici za vrijeme trajanja mobilnosti. Studenti su obvezni upisati se u narednu akademsku godinu 2019./2020.

Studenti koji odlaze na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse mogu završiti studij (diplomirati) nakon sudjelovanja u predmetnom natječaju i ostvarivanja prava na financijsku potporu, no takva mobilnost se mora realizirati u okviru jedne (1) godine od završetka studija.

U trenutku početka mobilnosti u svrhu studijskog boravka u inozemstvu, studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija na Bernaysu.

Mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse može se realizirati i u statusu studenta na 1. godini preddiplomskog studija.

 

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIRANJA

 

Erasmus+ studentima se ne naplaćuje školarina na inozemnim ustanovama te oni imaju ista prava kao i redoviti matični studenti na inozemnoj ustanovi. Studenti dužni su nastaviti platiti školarinu Bernaysu za razdoblje boravka u inozemstvu.

 

STATUS STUDENATA U PROGRAMU ERASMUS+ KOJI SU PRETHODNO SUDJELOVALI U PROGRAMU ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Sudjelovanje studenata u Programu za cjeloživotno učenje (LLP) i u Erasmus+ programu u akademskoj godini 2017./2018. uzet će se u obzir prilikom sudjelovanja istih studenata u Erasmus+ programu, samo ako studenti zatraže stipendiju u okviru iste razine studija u programu Erasmus+. Na primjer, ako je student na diplomskoj razini studija već sudjelovao u programu razmjene Erasmus u okviru LLP-a u trajanju od 6 mjeseci, na diplomskoj razini može iskoristiti financijsku potporu za mobilnost u okviru programa Erasmus+ od najduže 6 mjeseci. Međutim, ako isti student upiše poslijediplomski studij, u okviru programa Erasmus+ može zatražiti potporu za studij do najduže 12 mjeseci jer se mobilnost organizira na različitoj razini studija. Druge vrste ranijeg iskustva mobilnosti, kao što je sudjelovanje u programu osposobljavanja Leonardo da Vinci u okviru Programa za cjeloživotno učenje ili volontiranje u Europskoj volonterskoj službi u okviru programa Mladi na djelu, neće se uzimati u obzir pri izračunu najdužeg razdoblja od 12 mjeseci po svakom stupnju studija, za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+.