Stručna praksa u inozemstvu

Ustanove u kojima se može obaviti stručna praksa

 

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe i koje se nalaze u jednoj od programskih zemalja.

Iznimka - Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:

  • europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/);

  • ustanovama koje upravljaju programima Europske unije;

  • diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći na sljedeće načine:

Student treba s Bernaysom i inozemnom ustanovom u kojoj će obavljati stručnu praksu dogovoriti plan i program prakse s ciljem priznavanja ostvarenih rezultata po povratku na Bernays. Ukoliko priznavanje nije moguće, Bernays je obvezan iskustvo stručne prakse zabilježiti u Dopunskoj ispravi o studiju.

 

Ugovor o obavljanju stručne prakse – Learning Agreement for Traineeships

 

Za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum s partnerskom organizacijom u kojoj će student obavljati stručnu praksu, ali je prije odlaska na mobilnost obvezno sklopiti Ugovor o obavljanju stručne prakse, isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for traineeships).

Ugovor o obavljanju stručne prakse uključuje sljedeće: plan aktivnosti stručne prakse, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, povezanost stručne prakse sa studijem, ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.