Bernays raspisao natječaj za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja

Klasa: 602-04/22-01/04

Ur. broj: 251-551-06-22-304

Zagreb, 24. veljače 2022.

 

Na temelju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 36. i 72. Statuta i odluke Stručnog vijeća, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment raspisuje

 

NATJEČAJ

 

I. Za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto:

1. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija;

2. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje viši predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti;

3. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje viši predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija.

 

II. Za izbor u naslovna nastavna zvanja:

1. viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (jedan izvršitelj);

2. viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija (jedan izvršitelj);

3. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (više izvršitelj);

4. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (više izvršitelja);

5. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje politologija (jedan izvršitelj).

 

Ad. I. i II.

Pristupnici za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, Statutom i aktima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku sljedeću dokumentaciju:

 

  • životopis u europass formatu i narativni,

  • popis radova i preslike radova relevantne za postupak izbora,

  • presliku odgovarajuće diplome o završenom studiju i postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju,

  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,

  • odluku o prethodnom izboru u zvanje,

  • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda HZMO-a o ostvarenom stažu),

  • potvrdu o održanim satima nastave u sustavu visokog obrazovanja,

  • strani državljani dostavljaju dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina C1 u govoru, čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,

  • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

 

 

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj za izbor u nastavna ili naslovna nastavna zvanja».

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

 

 

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb

 

  • TAGS: