Natječaj za nastavna i naslovna nastavna zvanja

Klasa: 602-04/19-01/32

Ur. broj: 251-551-06-19-862

Zagreb, 24. svibnja 2019.

 

Na temelju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), članka 36. i 72. Statuta i odluke Stručnog vijeća, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment raspisuje

 

NATJEČAJ

 

I. Za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto:

1. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 

II. Za izbor u naslovna nastavna zvanja:

1. profesor visoke škole u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (više izvršitelj);

2. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i

    komunikacijske znanosti (više izvršitelja);

3. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (više izvršitelja);

4. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija (više izvršitelja).

 

 

Ad. I. i II.

Pristupnici za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, Statutom i aktima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku sljedeću dokumentaciju:

 

1. životopis u europass formatu,

2. popis radova i preslike radova relevantne za postupak izbora,

3. presliku odgovarajuće diplome o završenom studiju i postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i

    akademskom stupnju;

4. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,

5. odluku o prethodnom izboru u zvanje,

6. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda HZMO-a o ostvarenom stažu)

7. potvrdu o održanim satima nastave u sustavu visokog obrazovanja,

8. strani državljani dostavljaju dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina C1 u govoru,

    čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,

9. ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

 

 

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj za izbor u nastavna ili naslovna nastavna zvanja».

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

 

 

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb

 

  • TAGS:
;