prof. dr. sc. Pero Maldini

Životopis

Prof. dr. sc. Pero Maldini je politolog i sveučilišni profesor na trima visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj. Rođen je Dubrovniku, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika). Niz godina djelovao je u prosvjeti kao ravnatelj, a potom kao direktor u dubrovačkim medijima (županijski tjednik, gradski radio).

Na Sveučilište u Dubrovniku dolazi odmah po njegovu osnivanju kao autor nastavnog programa i pokretač novog preddiplomskog studija u području javnog komuniciranja, masovnih medija i odnosa s javnošću ("Mediji i kultura društva"). U tom razdoblju vodio je i sveučilišnu Službu za marketing i izdavaštvo oblikujući nove sadržaje i djelatnosti Sveučilišta u području marketinga i odnosa s javnošću. Radeći na unapređenju nastavne metodologije i implementaciji bolonjskog procesa organizirao je i vodio dva programa stručnog usavršavanja sveučilišnih nastavnika.

Pročelnik je Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, gdje na preddiplomskim i diplomskim studijima izvodi nastavu na pet politoloških kolegija i jednom komunikološkom. Voditelj je interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija "Komunikologija" na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojemu izvodi nastavu na dva kolegija.

Objavio je četiri knjige (dvije autorske i dvije uredničke) te više od trideset znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim publikacijama u području komparativne politike, teorije demokracije, demokratske tranzicije postkomunističkih društava i politike u uvjetima globalizacije i umreženog društva. Sa svojim radovima sudjelovao je na gotovo trideset međunarodnih znanstvenih skupova.

U više navrata bio je na znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu (SAD, Nizozemska, Mađarska, Slovačka). Član je Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva i član uredništava triju znanstvenih časopisa. Niz godina kontinuirano surađuje s uglednim inozemnim akademskim institucijama (SAD, Slovenija). Politički je komentator više hrvatskih i inozemnih medija.

 

Znanstveni radovi

Autorske knjige:

 • Maldini, Pero, 2011: Politička kultura i demokratska tranzicija u Hrvatskoj, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik;

 • Maldini, Pero, 2008: Demokracija i demokratizacija, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik.

Uredničke knjige:

 • Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), 2015: Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington; drugo izdanje 2016: Routledge, London and New York;

 • Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), 2007: Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Članci u znanstvenim časopisima:

 • Maldini, Pero; Takahashi, Marta, 2017: Refugee Crisis and the European Union: Do the Failed Migration and Asylum Policies Indicate a Political and Structural Crisis of European Integration?, Communication Management Review, (2) 2: 54-72;

 • Mezeiova, Gabriela; Maldini, Pero, 2016: Vývoj participatívnej demokracie: Komunitné organizovanie v postkomunistickom kontexte, Studia Politica Slovaca, (9) 1: 16-30;

 • Maldini, Pero, 2016: Network Society and Democracy: How ICT Mediated Communication and Virtual Socialization Affects Political Participation, Communication Management Review, (1) 1: 104-121;

 • Maldini, Pero, 2014: Politički i administrativni aspekti regije: regionalizam, regionalizacija i regionalna politika, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, (1) 1: 125-154;

 • Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2014: Political Myths and Totalitarianism: An Anthropological Analysis of their Causal Interrelationship, Collegium Antropologicum, (38) 2: 725-738;

 • Maldini, Pero, 2013: The Nation-State and Global Surroundings: The Issue of Sovereignty, Studia Politica Slovaca (6) 2: 5-23;

 • Sviličić, Nikša; Maldini, Pero, 2013: Visual Persuasion and Politics: Ideology and Symbols of the Totalitarian Regimes / Case study: Hammer and Sickle, Collegium Antropologicum (37) 2: 569–582;

 • Maldini, Pero, 2012: Nationalism in Croatian transition to democracy: Between the structural conditionality and impact of historical and political-cultural legacy, Contemporary Issues (5) 1: 6-20;

 • Maldini, Pero, 2012: Higher Education Policies in Transition: What drives Trends in the Restructuring of Universities?, Anali Hrvatskog politološkog društva (9) 1: 385-409;

 • Lalić, Dražen; Maldini, Pero; Andrijašević, Ivana, 2010: Otupjelo oruđe: Neprimjerenost tranzicijskog koncepta za analizu konsolidacije demokracije, Anali Hrvatskog politološkog društva (7) 1: 29-50;

 • Maldini, Pero, 2008: Uzročni procesi demokratskih promjena: socioekonomski razvoj ili sociokulturni činitelji, Društvena istraživanja (17) 3: 327-349;

 • Maldini, Pero, 2008: Političko povjerenje i demokratska konsolidacija, Politička misao (45) 1: 179-199;

 • Maldini, Pero, 2007: Relevantnost tranzicijskog modela u postkomunističkom kontekstu, Društvena istraživanja (16) 4/5: 781-804;

 • Maldini, Pero, 2006: Političko kulturalni preduvjeti demokratizacije, Politička misao (43) 3: 87-108;

 • Maldini, Pero, 2006: New approaches in political education: Course Portfolio applied on Political Culture Course, Političko obrazovanje (2) 1/2: 15-42;

 • Maldini, Pero, 2006: Obnovljena religioznost i demokratizacija hrvatskog društva, Društvena istraživanja (15) 6: 1105-1125;

 • Maldini, Pero, 2005: Demokratizacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu, Anali Hrvatskog politološkog društva (2) 1: 81-103;

 • Maldini, Pero, 2002: Građansko društvo i demokracija u tranzicijskim društvima, Politička misao (39) 4: 129-145.

Poglavlja u knjigama:

 • Maldini, Pero, 2019: Croatia and the European Union, u: Laursen, Finn (ed.), Oxford Encyclopedia of European Union Politics, Oxford University Press, Oxford, UK: 1-26;

 • Maldini, Pero, 2018: Sociocultural and ideological determinants of memory culture in Croatian society, u: Pavlaković, Vjeran; Pauković, Davor (ur.), Framing the Nation and Collective Identities: Political Rituals and Cultural Memory of the Twentieth Century Traumas in Croatia, Routledge, Abingdon and New York: 31-49;

 • Maldini, Pero, 2016: Globalization, Cultural Shift and Political Changes toward Democracy, u: Jerbić, Vedran; Milardović, Anđelko; Špehar, Hrvoje (ur.) Globalization of Culture: European and Global Networks, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: 54- 71;

 • Maldini, Pero, 2015: Croatian Accession to the European Union: EU Democratization Potential and Issues of Democratic Consolidation, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 11-32;

 • Maldini, Pero; Pauković, Davor, 2015: Introduction, u: Maldini, Pero; Pauković, Davor (ur.), Croatia and the European Union: Changes and Development, Ashgate, Farnham and Burlington / 2016: Routledge, London and New York: 1-10;

 • Maldini, Pero, 2013: Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti, u: Milardović, Anđelko i Jožanc, Nikolina (ur.); Demokracija i postdemokracija, Pan liber / Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb: 209- 239;

 • Maldini, Pero, 2012: New media and politics: Their reaches and limits in political processes, u: Petranová, Dana; Magál, Slavomir; Pravdová, Hana (ur.), Megatrendy a médiá 2012: Demokracia verzus mediokracia, FMK/UCM, Trnava: 226-246;

 • Maldini, Pero, 2011: Information Society and Transformation of Politics: The Impact of New Modes of Communication, u: van Dijk, Jan A. G. M. / Jožanc, Nikolina (ur.), Information Society and Globalization: Transformation of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 45-80;

 • Maldini, Pero, 2008: Globalization and its Influence on Democratic Development of Post-Communist Societies, u: Milardović, Anđelko; Pauković, Davor; Vidović, Davorka (ur.), Globalization of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 193- 217;

 • Maldini, Pero, 2007: Sociocultural Aspects of Transition, u: Maldini, Pero / Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 63-76;

 • Maldini, Pero, 2007: Introduction, u: Maldini, Pero; Vidović, Davorka (ur.), Transition in Central and Eastern European Countries: Experiences and future perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb: 7-15.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=261601

http://www.unidu.hr/profesor.php?idkorisnik=218?idizbornik=191