Maja Banovac Barić, dipl. pol.

Životopis

Maja Banovac Barić diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je radila kao znanstvena novakinja-asistentica. Kao članica Odsjeka za međunarodnu politiku i diplomaciju, sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima „Upravljanje krizama“, „Europska sigurnost“ i „Demokratski nadzor sigurnosnog sektora“ na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Bavljenje istraživačkim radom započinje na projektu „Republika Hrvatska u europskoj sigurnosnoj arhitekturi“ u okviru kojeg objavljuje nekoliko znanstvenih radova. Dodatno se usavršava sudjelovanjima i izlaganjima na međunarodnim znanstvenim konferencijama, stručnim skupovima i radionicama, te pohađanjem Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe.

Nova iskustva u području rukovođenja stekla je kao koordinatorica programa cjeloživotnog obrazovanja Menadžment sigurnosti i zamjenica voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija Odnosi s javnošću. Kao doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju Komparativna politika, svoj znanstveni razvoj usmjerava k području kriznog menadžmenta, prvenstveno upravljanju izvanrednim situacijama, katastrofama i sigurnosnom menadžmentu.

Maja Banovac Barić preuzela je dužnost voditeljice Centra za razvoj karijera i suradnju s tržištem i izvođenje nastave na kolegijima Upravljanje krizom i Uvod u znanstveno-istraživački rad.

Znanstveni radovi

 

  • Banovac Barić, M., Aunedi Medek, M., Jeleč, I. (2015). Mediji kao komunikacijski izazov u procesu kriznog komuniciranja u katastrofama. U: Nađ, I. (ur.), Dani kriznog upravljanja (895.- 904.).Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica.

  • Banovac Barić, M., Pakozdi, I. (2015). New Communication Requirements in Security Management and Business Continuity Management. U: Verčič, D., Jugo, D., Ciboci, L. (ur.), Communication Management Forum 2015: Reconciling the Traditional and Contemporary- The New Integrated Communication (281.-296.). Zagreb : Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment.

  • Banovac, M. (2010). Politika nacionalne sigurnosti Bugarske. U: Tatalović, S., Cvrtila, V. (ur.), Regionalna sigurnost i multilateralna suradnja: Republika Hrvatska i jugoistok Europe (86.-105.). Zagreb: Centar za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti i Politička kultura, nakladno-istraživački zavod.

  • Cvrtila, V., Zorko, M., Banovac, M. (2010). Koncept pograničnih zajednica i manjinski odnosi. Međunarodne studije, 3-4, 18.-39.

  • Jeleč, I., Samardžić Gašpar, M., Banovac Barić, M. (2016). The Role of Social Networks in Daily Operations of Companies in Croatia. U: Tipurić, D., Kovač, I. (ur.), Proceedings of the 4th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship – New Governance for Value Creation: Towards Stakeholding and Participation. Zagreb: CIRU & University of Dubrovnik.

  • Jugo, D., Banovac Barić, M., Ivanda, T. (2014). Krizno komuniciranje i upravljanje katastrofama: načela proaktivnog pristupa komunikaciji s ciljnim javnostima U: Nađ, I. (ur.), Dani kriznog upravljanja (735.-746.).Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica.

  • Takahashi, M., Banovac Barić, M. (2015). Possibilities of PR in the Development of Scientific Tourism U: Verčič, D., Jugo, D., Ciboci, L. (ur.), Communication Management Forum 2015: Reconciling the Traditional and Contemporary- The New Integrated Communication (159.-176.). Zagreb : Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment.

  • Banovac, M. (2009). Prikaz knjige: Uvod u geopolitiku. Politička misao, 46, 3; 257.-260.

  • Banovac, M. (2010). Prikaz knjige: Neutralnost i nova sigurnosna arhitektura. Anali Hrvatskog politološkog društva, godište IV.