mr. sc. Davor Pavić

Životopis

Davor Pavić je doktorant na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Magistarski rad obranio je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Naslovno nastavno zvanje predavač stekao je 2015. godine. Od 1998. do 2000. godine bio je vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a od 2001. do 2005. bio je Član Poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije. Od studenog 2017. do danas Vanjski je član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije 9. saziva Hrvatskog sabora. Od 2008. bio je autor i glavni urednik tv emisije o HNK Hajduk "Bili kutak", a od 2008. do rujna 2009. Autor i glavni urednik službenog web portala HNK Hajduk. Od 2006. je predsjednik Nadzornog odbora HNK Hajduk. a od 2008. do 2009. godine bio je voditelj Odnosa s javnošću u Hajduku. Od 2015. godine do danas je pročelnik Kabineta župana Splitsko dalmatinske županije. 

 

Znanstveni radovi

 

  • Marta Takahashi, Fran jo Skoko, Davor Pavić: Uloga digitalnih medija i uspon populizma u kontekstu aktualne izbjegličke krize Communication Management Review, Vol. 03 No. 02, 2018 , Visoka škola Edward Bernays,Zagreb

  • Zoran Tomić, Ante Markić, Davor Pavić: Odnosi s javnošću u državnoj upravi, Kultura komuniciranja, Znanstveno stručni godišnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru,2011.(ISSN 2232 8599)

  • Zoran Tomić,Davor Pavić,Ante Markić: Krizno komuniciranje u sportskim odnosima s javnošću, Media anali, Sveučilište u Dubrovniku 2011.(ISSN 1846 436X)

  • Zoran Tomić,Davor Pavić, Ante Markić: Feministički odnosi s javnošću, Kultura komuniciranja, Znanstveno stru čni godišnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (ISSN)

  • Ilija Musea, Maja Ereš ,Davor Pavić: Odnos uĉenika starijih razreda osnovne škole u Hercegovini prema medijima i društvenim mrežama“, Medianali, Sveučilište Dubrovnik,