Daniela Falkoni Mjehović, prof.

Životopis

 

Daniela Falkoni Mjehović završila je 1998. talijanski i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju karijeru započela je kao turistički vodič 2000. godine što radi i danas. Četiri godine predaje na Veleučilištu u Dubrovniku kao vanjski stručni suradnik za španjolski jezik. Godinu dana radi na Sveučilištu u Dubrovniku kao vanjski suradnik - predavač za španjolski jezik, a kasnije postaje predavač za španjolski jezik što radi i danas. Od 2018. radi kao viši predavač za španjolski jezik. 

 

Znanstveni radovi

 

  • Didović Baranac, Sandra, Falkoni-Mjehović, Daniela i Nives Vidak. 2016. „Ispitivanje stavova prema učenju engleskoga, njemačkoga i španjolskog jezika kao stranog jezika i jezika struke.“ U 3. Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, uredila Vrtiprah, Vesna, 11-30. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku. - izvorni znanstveni rad ((http://hrcak.srce.hr/169952)

  • Falkoni-Mjehović, Daniela,Vidak, Nives i Sandra Didović Baranac. 2016. „Povezanost stavova i uspjeha u učenju engleskog, njemačkog i španjolskog kao stranog jezika.“ U Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, uredile Udier, Sanda Lucija i Kristina Cergol Kovačević, 377-393. Zagreb -Zadar: HDPL. - prethodno pripoćenje

  • Vidak, Nives, Didović Baranac, Sandra and Daniela Falkoni-Mjehović. 2015. “Attitudes of Croatian learners towards learning English, German and Spanish in a formal environment.“ In Language Varieties Between Norms and Attitudes: south Slavic perspectives: Proceedings from the 2013 CALS conference, edited by Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević and Goranka Antunović, 121-132. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.