prof. dr. sc. Doris Peručić

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine i stekla naziv diplomirani romanist i hispanist. U veljači 2005. godine magistrirala je na Sveučilištu «Universitat de les Illes Balears», Palma de Mallorca, Španjolska, studij Turističkog menadžmenta.

Doktorsku disertaciju pod naslovom «Marketing pomorskih krstarenja i turizam na Mediteranu» obranila je u listopadu 2008. godine na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i time stekla znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz znanstvenog polja ekonomije.

Po završetku poslijediplomskog studija i povratka u Hrvatsku zaposlila se u predstavništvu kompanije „Jadranski luksuzni hoteli“ u Zagrebu. Od 1. listopada 2007. godine radila je na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku gdje je bila nositeljica  kolegija „Istraživanje turističkih tržišta“, „Strategije marketinga u turizmu“, „Upravljanje markom“ i „Marketinško istraživanje“.

U razdoblju 2013. – 2016. godine obnašala je dužnost direktorice društva ACI d.d. sa sjedištem u Opatiji.

Od 2018. godine u stalnom je radnom odnosu na Visokoj poslovnoj školi za komunikacijski i turistički menadžment Edward Bernays kao nastavnica i Pročelnica katedre za Turizam.

Godine 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana marketing. 

Autorica je niza znanstvenih i stručnih članaka i udžbenika „Cruising-turizam, razvoj, stratgije i ključni nositelji“.

Tečno govori i piše španjolski, francuski i engleski jezik.

Znanstveni radovi

 • Peručić, D., The significance of Europe in the world cruise industry, Economic Thought and Practice, Vol. XIV, No. 1, University of Dubrovnik, Dubrvnik, 2005., str. 73-90, ISSN 1330-1039

 • Vrtiprah, V., Peručić, D., Cruises with vintage sailing ships – the case of Croatia, Proceedings book «Science and Profession – Challenge for the Future», 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, September 7-11, 2005., str. 189-194, ISBN 953-6378-52-3

 • Peručić, D., Doprinos marketinga razvoju pomorskih krstarenja u drugoj polovici 20. stoljeća, Ekonomska misao i praksa, god. XV, br. 2, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2006., str. 151-172, ISSN 1330-1039, časopis, znanstveni rad- prethodno priopćenje, na hrvatskom jezik

 • Peručić, D., The Impact of globalization on supply and demand in the cruise industry, Tourism and Hospitality Management, Vol. 13, No. 3, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Technological educational Institution, WIFI Institut for Economic Promotion, Opatija, Thessaloniki,Wien, 2007., str. 665-680, ISSN 1330-7533

 • Peručić, D., Vrtiprah, V., Krstrenja starim motornim jedrenjacima – primjer Hrvatska, u Turizam i sport - razvojni aspekti, ured. Bartolucci, M., Čavlek, N., Školska knjiga, Zagreb, 2007, str. 226-234, ISBN 978-953-0-30342-3

 • Prebežac, D., Mikulić, J., Peručić, D., "Satisfiers and dissatisfiers in congress tourism - The case of Dubrovnik", Book of Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Countries, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 26-27 September, 2008., str. 253-262, ISBN 13: 978-953-6025-26-8, ISBN 10: 953-6025-26-4

 • Peručić, D., The motives of cruise companies for going multinational, Economic Research, Vol. 22, No. 3, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of economics and tourism Dr. Mijo Mirković, Pula, 2009., str. 127-137, ISSN 1331-677X

 • Peručić, D., The importance of cooperative marketing in the development of sustainable cruise tourism in the Mediterranean (Važnost uzajamnog marketinga u razvoju održivog  cruise turizma na Mediteranu), Book of Proceedings of XXI. CROMAR Congress "Marketing – a factor of sustainable dvelopment”, University of Josip Juraj Strossmayer Osijek, Faculty of Economics Osijek and CROMAR, Osijek, October 8 – 10, 2009., str. 1 – 11, ISBN 978-953-253-065-0

 • Peručić, D., Advantages of Branding in Travel and Tourism, the case of cruise Industry, International Journal of Management Cases (special issue CIRCLE Conference 2009., Dornbirn, Austria), Vol. 11, Issue 2, Access Press Uk, Lanchasire, 2009., str. 347-354, ISSN 1741 – 6264

 • Pavlić, I., Peručić, D., Portolan, A., Towards reducing the negative effects of the economic crisis by using market segmentation based on tourist expenditure - The case od Dubrovnik-Neretva County, Proceedings of the 5th International conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government, Opatija, May 26 – 29, (ed. Galetić, L., Šimurina J.), Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2010., str. 1666-1682, ISBN-10: 953-6025-33-7, ISBN-13: 978-953-33-6

 • Peručić, D., Karamatić, Z., Temeljna obilježja turističke aktivnosti stanovnika Dubrovnika, Ekonomska misao i praksa god. XIX, br. 1, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2010., str. 67-80, ISSN 1330-1039, časopis, znanstveni rad – prethodno priopćenje, na hrvatskom jeziku

 • Peručić, D., Važnost uzajamnog marketinga u razvoju održivog cruise turizma na Mediteranu, u knjizi: Turizam i agroturizam u funkciji održivog razvitka (ured. Leko Šimić, M.), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010., str. 69-83, ISBN 978-953-253-075-9

 • Pavlić, I., Peručić, D., Portolan, A., Tourist's satisfaction as an important tool for increasing tourism destination competitivness in the globalization conditions – the case od Dubrovnik-Neretva county, International Journal of Management Cases (special issue CIRCLE Conference 2011., Dubrovnik, Croatia), Vol. 13, Issue 3, 2011., str. 591-599, ISSN 1741 – 6264

 • Peručić, D., Vrdoljak Raguž, I., Cruise tourism management in urban cultural destination, the case of Dubrovnik, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, Vol. 5, Part 1, Info Invest Ltd., 2011., www.science-journals.eu, str. 253-267, ISSN 1313 – 2555

 • Peručić, D., Dragičević, M., Pavlić, I., Consumers Attitude Towards Organic Food: Case of Dubrovnik Bitter Orange Jam, International Consumer Behaviour: A Mosaic of Eclectic Perspectives, Handbook on International Consumer Behaviour, (ed.. Kaufmann, H.R), Access Press Uk, Lanchasire, 2011, str. 194-208, ISBN 978-0-9562471-3-1

 • Vrdoljak Raguž, I., Peručić, D., Pavlić, I., Organization and Implementation of Integrated Management System Processes - Cruise Port Dubrovnik, International Review of Management and Marketing, Vol. 2, No. 4, (ed. Ozturk, I.),Cag University, Mesin, Tourkey, 2012., str. 199-209, ISSN 2146 – 4405

 • Peručić, D., Puh, B., Attitudes of Citizen of Dubrovnik towards the Impact of Cruise Tourism on Dubrovnik, Tourism and Hospitality Management, Vol. 18, No.2, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2012., str. 213-228, ISSN 1330 – 7533

 • Peručić, D., Vrdoljak Raguž I., Enhancing competitiveness of cruise destination by implementing Porter's generic strategies, Proceedings of the 6th International conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future, Šibenik, June 13 – 16, (ed. Galetić, L., Šimurina J.), Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2012., str. 1268-1279, ISBN 978-953-6025-57-2

 • Pavlić, I., Peručić, D., Vrdoljak Raguž, I.,  Regional portfolio model of the Croatian tourism products, International Journal of Sales, Retailing and Marketing, (Special Issue: Selected papers from the 9th CIRCLE Conference, Ibiza), Vol. 1, No. 3, Access Press Uk, Lanchasire, 2012., str. 21-32, ISSN 2045-810X

 • Peručić, D., Bradvica, B., Possibilities for development of rural tourism in Herzegovina, Book of Proceedings of 1st International M-Sphere conference for Multidisciplinarity in Science and Business (part 2), Dubrovnik, October 4 – 6, Accent (ed. Vranešević, T.), Zagreb, 2012, str. 401 – 412, ISBN 978-953-7930-00-4

 • Ban, I., Peručić, D., Vrtiprah. V., Izazovi razvoja crusing-turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, br. 1, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2014., str. 1–35, ISSN 1849-630X

 • Peručić, D., Perko, N., The Importance of the Procedures for the Awared of Concessions for Marinas in the Republic of Croatia – De Lege Lata et De Lege Ferenda, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science, Vol. 4, No 5, 2018., Association  for promotion of multidiscplinarity in science and business (M-Sphere), Zagreb, str. 150-155, ISSN 1849-0581

 • Peručić, D., Joković, M., Marketing menadžment u sportu - primjer dubrovačkih sportskih klubova, Oeconomica Jadertina, Vol. 8, No. 1, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018., str. 18-29, ISSN 1848-1035

 • Ban, I., Peručić, D., Vrtiprah, V., Dubrovnik kao kruzerska destinacije, trendovi i moguće strategije razvoja, Poslovna izvrsnost/Business Excellence, god. XII, br. 2, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski institut za kvalitetu, Zagreb, 2018., str. 105.-122., ISSN 1846-3355, e- ISSN 1848-9060

 • Peručić, D., The rise of new outbound travel markets within global enviroment, the case of Croatia, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science, Vol. 4, No 6, 2018., Association  for promotion of multidiscplinarity in science and business (M-Sphere), Zagreb, str. 49-55, ISSN 1849-0581

 • Peručić, D, Limitations and Development Opportunities of Dental Tourism, the case of Croatia, Ekonomski vjesnik, Sveučilište Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Vol. XXXII, br. 1, 2019., ISSN: 0353-359X, e-ISSN: 1847-2206

Sveučilišni udžbenik

 • Peručić. D., Cruising-turizam, razvoj, strategije i ključni nositelji, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2013., ISBN 978-953-7153-27-4