Mia Flander Tadić, mag. psych.

Mia Flander Tadić diplomirala je 2016. godine psihologiju u Zagrebu, svoju karijeru započela je kao volonterka u Dječjoj kući Borovje, od 2012. do 2014. bila je član i volonter u Udruzi Hrabri telefon gdje je radila na telefonskom savjetovanju djece i roditelja. Godine 2016. vodila je radionicu za učenike srednjih škola o prevenciji nasilja u mladenačkim vezama, te iste godine volontirala je u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvu „Dr. Andrija Štampar“. Od 2016. do 2017. radila je kao psiholog pripravnik u Poliklinici Kocijan/Hercigonja, a od 2017. do danas radi kao psiholog u Centru za ranu intervenciju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Sudjelovala je u brojnim stručnim edukacijama.

 

Znanstveni radovi

  • Boričević Maršanić, V., Kordić, A., Flander Tadić, M. (2018). Mindfulness - usredotočena svjesnost: primjena u djece na psihijatrijskom odjelu. Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije: Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata, 18 - 21 listopad (plenarno predavanje, sažeta)

  • Boričević Maršanić, V., Paradžik, Lj., Flander Tadić, M. (2018). Multidisciplinarni timovi - najučinkovitiji način pružanja sveobuhvatne skrbi za djecu i adolescente s problemima mentalnog zdravlja. Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije: Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata, 18 - 21 listopad (simpozij, oralna, sažetak)

  • Boričević Maršanić, V., Jukić, J., Flander, M. (2018). Challenges of assessment and treatment of ultra high risk for psychosis in an adolescent. Psychyatria Danubina, 30(4), 166-168.

  • Boričević Maršanić, V., Marković, J., Jukić, J., Flander, M. (2018). Markers associated with suicidality among adolescent self-injurers. 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Prague: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 23 - 27 srpnja (oralna, sažetak) 

  • Boričević Maršanić, V., Zečević, I., Flander, M., Karapetrić Bolfan, Lj., Paradžik, Lj. (2018). Motivacijski intervju s djecom i adolescentima: Razvojni pristup i prikaz bolesnika. Socijalna psihijatrija , 46(2), 181-194.  (pregledni rad, prikaz slučaja)

  • Flander, M., Jurač, S., Koren i D. Hercigonja-Novković, V. (2017). Emotional literacy - developing socio-emotional competence in kindergartens and schools. 15th European Congress of Psychology. Amsterdam: European Federation of Psychology Associations, 11 – 14 srpnja (poster, sažetak)

  • Flander, M., Škarica, I. i Zubić, D. (2017). Difference in attitutdes towards people suffering from eating disorders. 15th European Congress of Psychology. Amsterdam: European Federation of Psychology Associations, 11 – 14 srpnja (poster, sažetak)

  • Kocijan Hercigonja D., Hercigonja Novković V. i Flander M. (2017). Mijenja li se psihopatologija kod djece i mladih? Socijalna Psihijatrija, 45(1), 16-22. (pregledni rad)

  • Tarabić, B.N. i Flander, M. (2016). Vještine komuniciranja – Profesionalna samo–prezentacija u pisanoj formi (CV, molbe, motivacijska pisma). U Z. Penezić i sur. (Ur.), XX. Dani psihologije u Zadru (međunarodni znanstveno–stručni psihologijski skup) (str. 190). Zadar: Sveučilište u Zadru – Odjel za psihologiju. (konferencijska radionica, sažetak)