dr. sc. Danko Špoljarić

Dr. sc. Danko Špoljarić diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1978. godine, magisterij znanosti iz međunarodnih ekonomskih odnosa stekao je 2003. godine. Doktorski rad iz područja financijskog prava obranio je 2010. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1983. do 1998. radi u privatnoj odvjetničkoj praksi, a od 1998. do 2007. radi u CROATIA osiguranju na području pravnih poslova, upravljanja imovinom i compliance funkcije – bio je direktor Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove te direktor Sektora za upravljanje imovinom. Od 2017. godine radi kao viši predavač na studiju Effectus gdje je nositelj kolegija Osnove financijskog prava i Pravo osiguranja. Na Bernays University Collegu kao viši predavač nositelj je kolegija Pravo u turizmu.

 

Znanstveni radovi

• Hrvatska pravna revija, 6/2017, „Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka prema Zakonu o porezu na dohodak“, pregledni znanstveni članak, UDK336.215.3

• Financije i pravo, 1/2017, „Normativna osnova financiranja lokalnih razina vlasti u Republici Hrvatskoj“, stručni rad (koautorstvo sa studenticom Ivonom Javorović)

• Osiguranje, 8-9/2013, „Osiguranje i tržište kapitala, stručni članak;

• Hrvatska pravna revija, broj 3, ožujak 2012., „Teorijsko određenje i pravno uređenje hedge fondova“, pregledni znanstveni članak, UDK 336.767 (izmijenjena verzija preglednog znanstvenog rada objavljenog pod istim naslovom u Zborniku pravnog fakulteta u Zagrebu);

• Pravo i porezi, broj 7-8, 2011., „Poreznopravni tretman kapitalnog dobitka“, UDK 336.2 (koautorstvo s prof.dr. Nikolom Mijatovićem);

• Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 61, Br. 3, 2011., „Teorijsko određenje i pravno uređenje hedge fondova“, pregledni znanstveni rad, UDK 336.763.268.01. (koautorstvo s prof.dr. Nikolom Mijatovićem);

-radovi objavljeni u Zborniku referiraju se u: Index to foreign legal periodicals, Drant – Droits Antiques, Political Science Complete – EBSCO, Scopus, Worldwide Political Science Abstracts.

• Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku 10/3-4, „Teorijski aspekti i praktično određenje poreznopravnog tretmana kapitalne dobiti“, izvorni znanstveni rad, UDK 336.221.1. (koautorstvo s prof.dr. N. Mijatovićem);

-radovi objavljeni u Pravnom vjesniku referiraju se u: Curent Legal Theory, Tilburg, The Netherlands, ProQuest Research Library, Ann Arbor, Michigan, USA, Sociological Abstracts, San Diego, California, USA, EBSCO Publishing, Ipswich, Massachusetts, USA.

• Hrvatska pravna revija, prosinac 2010., „Mirovinski fondovi i društva za osiguranje kao institucionalni investitori tržišta kapitala“, stručni članak, UDK 347.72.033;

• Osiguranje, 1/2008., „Hedge fondovi“, pregledni članak, UDK: 336.76:339.727;

• Međunarodne studije, god. 7., br. 3-4, 2007., „Osiguranje izvoznih kredita – instrument vanjske politike ekonomski razvijenih zemalja“, pregledni znanstveni članak, UDK: 337:77:339.564, 368,1:336:77;

radovi objavljeni u časopisu Međunarodne studije referiraju se u CSA/ Worldwide Political Science Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts.

• Hrvatska pravna revija, siječanj 2006., „Private equity fondovi – novina u hrvatskom zakonodavstvu“, stručni članak, UDK 347.72.01.