dr. sc. Davorko Obuljen

Davorko Obuljen rođen je 12. ožujka 1976. godine u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju pomorsku školu, smjer nautičar. 2000. godine diplomirao je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku, stekavši diplomu inženjera pomorskog prometa. 2004. godine diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu, smjer Vanjska trgovina, stekavši diplomu diplomiranog ekonomiste.

Od 2004. do 2007. godine pohađao je poslijediplomski studij Poslovno upravljanje (MBA), na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te obranio magistarski rad „Korporativno upravljanje u hrvatskoj hotelskoj industriji“. 2007. godine stekao je i diplomu MA, International Business Administration na Sveučilištu u Leedsu, Velika Britanija. Od 2013. do 2017. godine pohađao je doktorski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te obranio disertaciju na temu: „Međuovisnost kvalitete korporativnog upravljanja i poduzetničke orijentacije hrvatskih poduzeća“.

Od 1997. do 2003. godine je zaposlen u poduzeću DU&DA Trade d.o.o. Dubrovnik, prvo kao komercijalist , a potom kao direktor poduzeća. Od 2004. do 2005. godine bio je predsjednik uprave UTD Ragusa d.d., Dubrovnik; a od 2005. do 2013. predsjednik uprave Hotela Maestral d.d., također u Dubrovniku. Od 2013. do 2017. godine obnaša dužnost zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

Znanstveni radovi

  • Lovrinčević, M., Kružić, D., Obuljen, D. (2015): Recession and public-private partnership: Evidence form Croatia u Stošić, B., Petrović, N., Antić, S. (Ur.): Zbornik radova 10. Skupa privrednika i naučnika SPIN 2105, Inovativna rešenja operacionog menadžmenta za revitalizaciju privrede Srbije, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, str. 385.-392., ISBN: 978-86-7680- 320-0

  • Davorko Obuljen, Domagoj Hruška (2013) Ownership in Croatian Hotel Industry (2013)Proceedings of the 1st International OFEL Conference on Corporate Governance, (ur.) Tipurić, D.; Podrug, N., Zagreb: CIRU - Governance Research and Development Centre, Dubrovnik, 12. April 2013., str. ???. (ISBN: 978-953-67413-1-2) Časopis se referira u međunarodnim bazama podataka:EconBiz, EBSCOhost, ProQuest