Na Bernaysu održana zajednička sjednica Katedre za turizam i Katedre za menadžment i marketing

Sjednicom su predsjedali predstojnica katedre za turizam prof. dr. sc. Doris Peručić i dr. sc. Damir Novotny, predstojnik Katedre za menadžment i marketing.

16. rujna 2019.

Na sjednici se raspravljalo o zapažanjima u nastavnom procesu u akademskoj godini 2018./2019. na kolegijima iz znanstvenog polja ekonomije, razmijenila su se iskustva u provedbi nastave u sljedećoj akademskoj godini 2019./2020. Također, raspravljalo se o sadržajnom aspektu na studijskom programu Menadžment i marketing turističke destinacije i na kolegijima iz znanstvenog polja ekonomije obaju preddiplomskih studija Komunikacijskog menadžmenta i Menadžment i marketing turističke destinacije.

Nakon što je članovima Katedri predstavljen koncept odvijanja nastavnog procesa na Bernaysu, kroz konstruktivnu raspravu doneseni su jasni zaključci u okviru razvoja kvalitete obrazovanja na vertikali turizma, menadžmenta i marketinga.

Na sjednici je također predstavljen koncept ishoda učenja koji se provodi na Bernaysu, dan je uvid u proceduru mentorstva te je članovima katedri na temelju primjera predstavljen koncept stručne prakse i terenske nastave na studiju turizma.