CommForum 2015.

Zbornik znanstvenih radova Reconciling the Traditional and Contemporary: the New Integrated Communication sadrži niz znanstvenih analiza, praktičnih primjera i osvrta na različite komunikacijske fenomene te studije slučaja i analize o načinima prilagodbe organizacija i medija modernom dobu u kojem živimo. Radovi su prošli zahtjevan recenzentski postupak, a u njihovoj kategorizaciji sudjelovalo je više od 20 recenzenata.

Zbornik kojeg su uredili prof. dr. sc. Dejan Verčič, dr. sc. Damir Jugo i Lana Ciboci, mag. comm. donosi 38 izvrsnih cjelovitih znanstvenih radova iz odnosa s javnošću, menadžmenta, medija i interdisciplinarnih znanosti predstavljenih na prvoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o integriranoj komunikaciji u ovome dijelu Europe Communication Management Forum koju je organizirala Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment. Rezultati istraživanja znanstvenih radova objavljenih u zborniku donose odgovore na pitanja o načinima korištenja društvenih mreža u komunikacijskoj industriji, kako se tradicionalni i suvremeni komunikacijski alati i kanali koriste u promociji turističkih destinacija, kako tvrtke u suvremenom okruženju koriste potencijale online komunikacije prilikom kriznog komuniciranja te koliko na cjelokupnu komunikaciju pojedinih institucija utječe njihova interna, a koliko eksterna komunikacija.

Biografije urednika:

Dr. sc. Damir Jugo kao dekan vodi Edward Bernays Visoku školu za komunikacijski menadžment od osnutka 2013. godine. Predsjednik je Stručnog vijeća Bernaysa i viši predavač na katedri za komunikacije i odnose s javnošću. Nositelj je skupine kolegija iz područja strateškog komuniciranja i upravljanja odnosima s javnošću. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao strateško komuniciranje na Filozofskom fakultetu u Mostaru te doktorirao na području kriznog komuniciranja na Sveučilištu Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku. Deset godina uspješno kombinira teoriju i praksu odnosa s javnošću radeći kao konzultant i izvršni direktor u Millenium Promociji, jednoj od vodećih regionalnih agencija za odnose s javnošću. Vodio je projekte strateškog i kriznog komuniciranja te uspješno savjetovao hrvatske i inozemne korporacije, organizacije i institucije iz područja gospodarstva, visokog obrazovanja, politike i nevladinog sektora.

Dugi niz godina je kao predavač angažiran na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i regiji. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu izvodio je nastavu na kolegijima Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću te poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću, a predavao je i na više sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Hrvatskoj i regiji. Kao predavač sudjeluje i u različitim stručnim i programima usavršavanja. Gost je predavač na Hrvatskom vojnom učilištu Petar Zrinski, a surađuje i s institucijama poput Ministarstva unutarnjih poslova te zakladama Konrad Adenauer i Hanns Seidel. Autor je udžbenika „Strategije odnosa s javnošću“, prvog knjige o strateškom komuniciranju u Hrvatskoj i regiji. Redovito sudjeluje na stručnim i znanstvenim konferencijama te objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja strateškog komuniciranja, odnosa s javnošću, upravljanja imidžem i međunarodnih komunikacija. Obnašao je dužnosti člana Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatske udruge komunikacijskih agencija (HUKA), član je Nadzornog odbora Hrvatskog komunikacijskog društva (HKD) te dugogodišnji član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), Hrvatskog politološkog društva (HPD) i Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).

Prof. dr. sc. Dean Verčič slovenski je komunikacijski stručnjak te profesor i voditelj Centra za marketing i odnose s javnošću na Sveučilištu u Ljubljani koji je tijekom svoje bogate karijere napisao brojna izdanja vezana za odnose s javnošću. Njegova posljednja knjiga „Kultura i odnosi s javnostima“ objavljena je 2012., a prethodio joj je udžbenik za odnose s javnošću „The Global Public Relations Handbook“ izdan 2009.. Slovenska udruga za odnose s javnošću 2000. i 2010. dodijelila mu je posebne nagrade, dok je 2001. primio Alan Campbell-Johnson odlikovanje britanskog Ovlaštenog instituta za odnose s javnošću za doprinos međunarodnim odnosima s javnošću. Prof. dr. sc. Verčić bio je na čelu Istraživačkog odbora IABC istraživačke zaklade te predsjednik Europske udruge za edukaciju i istraživanje u odnosima s javnošću (EUPRERA), a u razdoblju između 1991. i 1993. osnovao je Slovensku nacionalnu novinsku agenciju (STA) i sudjelovao u osnivanju agencije za komunikacije Pristop. Od 1994. godine organizira godišnji Međunarodni istraživački simpozij za odnose s javnošću - BledCom.

Lana Ciboci, mag. comm., zaposlena je na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment kao predavačica te voditeljica Centra za upravljanje kvalitetom. Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje i na Hrvatskim studijima te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz Igora Kanižaja i Danijela Labaša, autorica je prvog istraživanja o medijskoj pismenosti u Hrvatskoj te urednica knjige „Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije”. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu u sklopu kojeg se provodi projekt „Djeca medija“ koji je namijenjen medijskom odgoju djece i odraslih. Članica je hrvatskoga tima dvaju velikih međunarodnih projekata - EU Kids Online i The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE). Dodatno se usavršavala na nekoliko međunarodnih seminara. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozijima i konferencijama te je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Znanstveni interesi: djeca i mediji, mediji i nasilje, pravni i etički aspekti masovnih medija.