Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+

Klasa: 602-04/22-04/907

Ur. broj: 251-551-06-22-3602

Zagreb, 19. prosinca 2022.

 

 

EDWARD BERNAYS

VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (Project 2022-1-HR01-KA131-HED-000065543), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u razdoblju od

1. lipnja 2022. do 31. srpnja 2024.

 

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ prema ovom Natječaju mogu se ostvariti od razdoblju od 1. lipnja 2022. do 31. srpnja 2024.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti.

Formalni kriterij je da su to osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Programa Erasmus+, odnosno status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

U Erasmus+ programu moguća je mobilnost prema programskim zemljama: države članice EU, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska.

Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje ni kao zemlja pošiljatelj ni kao zemlja domaćin.

 

SVRHA MOBILNOSTI

 1. Održavanje nastave (nastavno osoblje)
 2. Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:
  • pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove u svrhu povećanja kvalitete obavljanja postojećeg radnog mjesta
  • rad prema modelu „job-shadowing“
  • jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja moguće je ostvariti i na ustanovama s kojima Sveučilište nema potpisani Erasmus+ sporazum.

3. Održavanje nastave (za nenastavno osoblje iz inozemnih tvrtki)

Prijavu za ovu aktivnost podnosi sastavnica koja želi ugostiti predavača.

 

 

DUŽINA BORAVKA

Nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave – najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca, uz napomenu da je uvjet održavanje najmanje 8 sati nastave.

Nastavno i nenastavno osoblje u svrhu stručnog usavršavanja - najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi. Dani putovanja ne ulaze u minimalno trajanje aktivnosti.

 

FINANCIJSKA POTPORA – GRANT

Erasmus+ financijska potpora služi kao sufinanciranje aktivnosti, a iznos financijske potpore – granta za svaku pojedinačnu osobu čini 90% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, dnevnice ne podliježu oporezivanju.

Članovi nastavnog i nenastavnog osoblja imaju pravo na nadoknadu putnih troškova putovanja iz Hrvatske do odredišta mobilnosti u inozemstvu. Putni troškovi dodjeljuju se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti u obliku paušalnog iznosa.

Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Iznos za troškove puta izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje.

Članovi osoblja nisu dužni čuvati putnu dokumentaciju budući da se iznos putnih troškova ne dodjeljuje na temelju stvarnih troškova (putnu dokumentaciju je potrebno sačuvati samo za potrebe obračuna putnog naloga).

U putne troškove se ne ubrajaju troškovi nastali uslijed otkaza putovanja ni putno osiguranje.

 

ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Edward Bernays Visokom školom za komunikacijski menadžment Ugovor o održavanju nastave / Ugovor o stručnom usavršavanju, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu.

Financijska potpora isplatit će se Korisniku u obliku predujma po putnom nalogu a konačan iznos financijske potpore određuje/utvrđuje se nakon što Korisnik dostavi završno izvješće i potvrdu inozemne ustanove o dužini boravka.

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Nacionalna agencija odnosno Europska komisija.

 

OSOBLJE BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STAFF)

Osoblje koje se prijavi na Natječaj, ali ne uđe u krug osoblja odabranog za mobilnost uz potporu, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na njih se primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu.

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Prijavom na Natječaj, kandidati potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment će se zajedno s osobom s invaliditetom prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore. Kao privitak obrascu prijave potrebno je dostaviti vjerodostojne dokumente o invaliditetu odnosno stupnju tjelesnog oštećenja.

Agencija će na temelju dostavljene dokumentacije odrediti konačan iznos financijske potpore za svaku osobu s invaliditetom pojedinačno i o tome izvijestiti Edward Bernays Visoku školu za komunikacijski menadžment.

 

OSIGURANJE

Osoblje je dužno biti zdravstveno osigurano za vrijeme boravka u inozemstvu.

Osobama koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta može se na zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 28 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Osoblje koje mobilnost želi ostvariti u Turskoj ili Makedoniji dužno je sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu. Polica se može sklopiti s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru u RH ili u državi u kojoj će se ostvariti mobilnost. Ukoliko je na pojedinoj sastavnici putno osiguranje riješeno na drugačiji način, to je potrebno naglasiti nakon odabira kandidata.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave moraju biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune neće biti razmatrane.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi.

 

Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment – Vukovarska 23 (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja).

 

Prijavna dokumentacija

 1. Prijavni obrazac
 2. Obrazac za nastavni plan (Teaching Agreement) / Obrazac za plan rada (Training Agreement)
 3. Životopis (Europass format)

 

ODABIR KANDIDATA

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 7 dana od predaje potpune dokumentacije.

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come, first served“) = zaprimljena potpuna papirnata dokumentacija. U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, odluku o dodjeli financijske potpore donijet će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

 

 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon predaje potpune dokumentacije.

 

 

Prijave se trebaju poslati isključivo preporučenom poštom na:      

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Vukovarska 23

HR-10000 Zagreb

za “Erasmus +: Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja”

 

ili dostaviti osobno u Uredu za međunarodnu suradnju.

 

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb.

 

 

KONTAKT

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefon +385 91 4669 697.

 

 

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ured za međunarodnu suradnju

 


EDWARD BERNAYS

VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (270315-EPP-1-2015-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB23), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u razdoblju od

1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2023.

 

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ prema ovom Natječaju mogu se ostvariti od razdoblju od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2023.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti.

Formalni kriterij je da su to osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Programa Erasmus+, odnosno status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

U Erasmus+ programu moguća je mobilnost prema programskim zemljama: države članice EU, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska.

Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje ni kao zemlja pošiljatelj ni kao zemlja domaćin.

 

SVRHA MOBILNOSTI

 1. Održavanje nastave (nastavno osoblje)
 2. Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:
  • pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove u svrhu povećanja kvalitete obavljanja postojećeg radnog mjesta
  • rad prema modelu „job-shadowing“
  • jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja moguće je ostvariti i na ustanovama s kojima Sveučilište nema potpisani Erasmus+ sporazum.

3. Održavanje nastave (za nenastavno osoblje iz inozemnih tvrtki)

Prijavu za ovu aktivnost podnosi sastavnica koja želi ugostiti predavača.

 

 

DUŽINA BORAVKA

Nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave – najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca, uz napomenu da je uvjet održavanje najmanje 8 sati nastave.

Nastavno i nenastavno osoblje u svrhu stručnog usavršavanja - najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi. Dani putovanja ne ulaze u minimalno trajanje aktivnosti.

 

FINANCIJSKA POTPORA – GRANT

Erasmus+ financijska potpora služi kao sufinanciranje aktivnosti, a iznos financijske potpore – granta za svaku pojedinačnu osobu čini 90% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, dnevnice ne podliježu oporezivanju.

Članovi nastavnog i nenastavnog osoblja imaju pravo na nadoknadu putnih troškova putovanja iz Hrvatske do odredišta mobilnosti u inozemstvu. Putni troškovi dodjeljuju se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti u obliku paušalnog iznosa.

Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Iznos za troškove puta izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje.

Članovi osoblja nisu dužni čuvati putnu dokumentaciju budući da se iznos putnih troškova ne dodjeljuje na temelju stvarnih troškova (putnu dokumentaciju je potrebno sačuvati samo za potrebe obračuna putnog naloga).

U putne troškove se ne ubrajaju troškovi nastali uslijed otkaza putovanja ni putno osiguranje.

 

ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Edward Bernays Visokom školom za komunikacijski menadžment Ugovor o održavanju nastave / Ugovor o stručnom usavršavanju, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu.

Financijska potpora isplatit će se Korisniku u obliku predujma po putnom nalogu a konačan iznos financijske potpore određuje/utvrđuje se nakon što Korisnik dostavi završno izvješće i potvrdu inozemne ustanove o dužini boravka.

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Nacionalna agencija odnosno Europska komisija.

 

OSOBLJE BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STAFF)

Osoblje koje se prijavi na Natječaj, ali ne uđe u krug osoblja odabranog za mobilnost uz potporu, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na njih se primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu.

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Prijavom na Natječaj, kandidati potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment će se zajedno s osobom s invaliditetom prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore. Kao privitak obrascu prijave potrebno je dostaviti vjerodostojne dokumente o invaliditetu odnosno stupnju tjelesnog oštećenja.

Agencija će na temelju dostavljene dokumentacije odrediti konačan iznos financijske potpore za svaku osobu s invaliditetom pojedinačno i o tome izvijestiti Edward Bernays Visoku školu za komunikacijski menadžment.

 

OSIGURANJE

Osoblje je dužno biti zdravstveno osigurano za vrijeme boravka u inozemstvu.

Osobama koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta može se na zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 28 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Osoblje koje mobilnost želi ostvariti u Turskoj ili Makedoniji dužno je sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu. Polica se može sklopiti s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru u RH ili u državi u kojoj će se ostvariti mobilnost. Ukoliko je na pojedinoj sastavnici putno osiguranje riješeno na drugačiji način, to je potrebno naglasiti nakon odabira kandidata.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave moraju biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune neće biti razmatrane.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi.

 

Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment – Ratkajev prolaz 8 (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja).

 

Prijavna dokumentacija

 1. Prijavni obrazac
 2. Obrazac za nastavni plan (Teaching Agreement) / Obrazac za plan rada (Training Agreement)
 3. Životopis (Europass format)

 

ODABIR KANDIDATA

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 7 dana od predaje potpune dokumentacije.

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come, first served“) = zaprimljena potpuna papirnata dokumentacija. U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, odluku o dodjeli financijske potpore donijet će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

 

 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon predaje potpune dokumentacije.

 

 

Prijave se trebaju poslati isključivo preporučenom poštom na:      

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8

HR-10000 Zagreb

za “Erasmus +: Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja”

 

ili dostaviti osobno u Tajništvo Bernaysa.

 

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb.

 

 

KONTAKT

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefon 01 400 81 67.

 

 

 

Edward Bernays
Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ured za međunarodnu suradnju

 

 

 

Klasa: 602-04/21-04/954

Ur. broj: 251-551-06-21-2885

Zagreb, 20. prosinca 2021.

 

 

EDWARD BERNAYS

VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (270315-EPP-1-2015-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB23; Project 2021-1-HR01-KA131-HED-000010623), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u razdoblju od

1. rujna 2021. do 31. listopada 2023.

 

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ prema ovom Natječaju mogu se ostvariti od razdoblju od 1. rujna 2021. do 31. listopada 2023.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, kao i vanjski suradnici angažirani temeljem Ugovora. Ugovori moraju biti valjani u vrijeme trajanja mobilnosti.

Formalni kriterij je da su to osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Programa Erasmus+, odnosno status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

U Erasmus+ programu moguća je mobilnost prema programskim zemljama: države članice EU, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska.

Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje ni kao zemlja pošiljatelj ni kao zemlja domaćin.

 

SVRHA MOBILNOSTI

 1. Održavanje nastave (nastavno osoblje)

 2. Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:

  • pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove u svrhu povećanja kvalitete obavljanja postojećeg radnog mjesta

  • rad prema modelu „job-shadowing“

  • jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja moguće je ostvariti i na ustanovama s kojima Sveučilište nema potpisani Erasmus+ sporazum.

3. Održavanje nastave (za nenastavno osoblje iz inozemnih tvrtki)

Prijavu za ovu aktivnost podnosi sastavnica koja želi ugostiti predavača.

 

 

DUŽINA BORAVKA

Nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave – najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca, uz napomenu da je uvjet održavanje najmanje 8 sati nastave.

Nastavno i nenastavno osoblje u svrhu stručnog usavršavanja - najkraće trajanje mobilnosti je 2 radna dana, a najduže 2 mjeseca.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi. Dani putovanja ne ulaze u minimalno trajanje aktivnosti.

 

FINANCIJSKA POTPORA – GRANT

Erasmus+ financijska potpora služi kao sufinanciranje aktivnosti, a iznos financijske potpore – granta za svaku pojedinačnu osobu čini 90% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, dnevnice ne podliježu oporezivanju.

Članovi nastavnog i nenastavnog osoblja imaju pravo na nadoknadu putnih troškova putovanja iz Hrvatske do odredišta mobilnosti u inozemstvu. Putni troškovi dodjeljuju se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti u obliku paušalnog iznosa.

Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Iznos za troškove puta izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje.

Članovi osoblja nisu dužni čuvati putnu dokumentaciju budući da se iznos putnih troškova ne dodjeljuje na temelju stvarnih troškova (putnu dokumentaciju je potrebno sačuvati samo za potrebe obračuna putnog naloga).

U putne troškove se ne ubrajaju troškovi nastali uslijed otkaza putovanja ni putno osiguranje.

 

ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Edward Bernays Visokom školom za komunikacijski menadžment Ugovor o održavanju nastave / Ugovor o stručnom usavršavanju, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu.

Financijska potpora isplatit će se Korisniku u obliku predujma po putnom nalogu a konačan iznos financijske potpore određuje/utvrđuje se nakon što Korisnik dostavi završno izvješće i potvrdu inozemne ustanove o dužini boravka.

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Nacionalna agencija odnosno Europska komisija.

 

OSOBLJE BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STAFF)

Osoblje koje se prijavi na Natječaj, ali ne uđe u krug osoblja odabranog za mobilnost uz potporu, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na njih se primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu.

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Prijavom na Natječaj, kandidati potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment će se zajedno s osobom s invaliditetom prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore. Kao privitak obrascu prijave potrebno je dostaviti vjerodostojne dokumente o invaliditetu odnosno stupnju tjelesnog oštećenja.

Agencija će na temelju dostavljene dokumentacije odrediti konačan iznos financijske potpore za svaku osobu s invaliditetom pojedinačno i o tome izvijestiti Edward Bernays Visoku školu za komunikacijski menadžment.

 

OSIGURANJE

Osoblje je dužno biti zdravstveno osigurano za vrijeme boravka u inozemstvu.

Osobama koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta može se na zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 28 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Osoblje koje mobilnost želi ostvariti u Turskoj ili Makedoniji dužno je sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu. Polica se može sklopiti s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru u RH ili u državi u kojoj će se ostvariti mobilnost. Ukoliko je na pojedinoj sastavnici putno osiguranje riješeno na drugačiji način, to je potrebno naglasiti nakon odabira kandidata.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave moraju biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune neće biti razmatrane.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi.

 

Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment – Ratkajev prolaz 8 (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja).

 

Prijavna dokumentacija

 1. Prijavni obrazac

 2. Obrazac za nastavni plan (Teaching Agreement) / Obrazac za plan rada (Training Agreement)

 3. Životopis (Europass format)

 

ODABIR KANDIDATA

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 7 dana od predaje potpune dokumentacije.

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come, first served“) = zaprimljena potpuna papirnata dokumentacija. U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, odluku o dodjeli financijske potpore donijet će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

 

 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon predaje potpune dokumentacije.

 

Prijave se trebaju poslati isključivo preporučenom poštom na:      

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8

HR-10000 Zagreb

za “Erasmus +: Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja”

 

ili dostaviti osobno u Tajništvo Bernaysa.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb.

 

 

KONTAKT

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefon 01 400 81 67.

 

Edward Bernays
Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ured za međunarodnu suradnju