Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ i ključne aktivnosti u akademskoj godini 2020./2021.

Klasa: 602-04/20-04/314

Ur. broj: 251-551-06-20-837

Zagreb, 17. lipnja 2020.

 

 

EDWARD BERNAYS
VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

na temelju

dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (HR ZAGREB23; Project 2020-1-HR01-KA103-077265), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./2021.

 

 

OPĆI DIO

 

Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za 2020. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za projekt 2020-1-HR01-KA103-077265.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti preddiplomskog ili diplomskog studija.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka NE može se ostvariti na 1. godini preddiplomskog studija (Pravo prijave na natječaj imaju i studenti koji su u akademskoj godini 2019./2020. upisali prvu godinu preddiplomskoga i diplomskoga studija, ako do zaključenja ljetnih ispitnih rokova ostvare pravo upisa u višu godinu studija, tj. imaju ostvareni minimalni broj ECTS bodova za upis više godine).

 

Studenti su dužni nastaviti plaćati školarinu za vrijeme trajanja mobilnosti.

 

Studenti koji planiraju završiti studij u narednim mjesecima također mogu otići na stručnu praksu, ali se moraju prijaviti na Natječaj i biti odabrani za mobilnost ranije - za vrijeme dok su još studenti Bernaysa. Studenti koji su već završili studij NE mogu se prijaviti na ovaj Natječaj. Nakon odabira i potpisivanja dokumenta Learning Agreement for Traineeship, student može završiti studij (diplomirati), no stručna praksa mora biti realizirana i završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija.

 

UKUPNO TRAJANJE MOBILNOSTI I OGRANIČENJA

 

Trajanje mobilnosti za studijski boravak je minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Trajanje stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Praksa treba biti neprekinuta, a student na stručnoj praksi je u ustanovi dužan odrađivati puno radno vrijeme.

 

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP ili 4+8 =12 mjeseci. Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

 

Student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.

 

Za studente posljednje godine koji planiraju odraditi stručnu praksu nakon završetka studija, ukupno trajanje razmjene računa se do 12 mjeseci zajedno s mogućim prethodnim boravkom na Erasmus+ razmjeni, bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse, tijekom one razine studija koju trenutno pohađaju.

 

 

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI STUDIJSKI BORAVAK

 

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment i inozemnih visokoškolskih ustanova ili organizacija kojima je   odobrena Erasmus+ Sveučilišna povelja (ECHE Charter). Popis partnerskih visokoškolskih ustanova u inozemstvu i sklopljenih Erasmus+ sporazuma nalazi se na web stranici Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment (http://www.bernays.hr/Home/Page/hr-HR?name=erasmus-partneri).

 

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o studiranju isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for studies) u kojemu se navode nazivi predmeta koje će student slušati na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, te ostale aktivnosti koje je student tijekom boravka dužan ispuniti. U Ugovoru o studiranju navodi se pripadajući broj ECTS bodova koji će se dodijeliti studentu po pojedinom predmetu ili aktivnosti.

Prije potpisivanja ugovora o studiranju, matična ustanova treba provjeriti jesu li studijski program i opis kolegija koje je student odabrao na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi kompatibilni s nastavnim planom i programom na matičnoj ustanovi.

 

 

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI STRUČNU PRAKSU

 

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis je dostupan na http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

 

Mobilnost mora biti izvršena u programskoj državi različitoj od države pošiljatelja (visokoj školi gdje student studira), i različitoj od države u kojoj student ima boravište (gdje boravi/živi za vrijeme studija).

 

Stručna praksa obavlja se u jednoj (1) instituciji cijelo vrijeme trajanja – 1 institucija = 1 prijava (pažljivo upisati pravilno i točno ime i podatke institucije).

 

Student se u sklopu ovog natječaja NE može prijaviti za više stručnih praksi (više institucija npr. 2 mjeseca u jednoj i 2 mjeseca u drugoj instituciji jer se radi o dvije odvojene prijave).

 

Student sam ili u dogovoru s Voditeljem Centra za međunarodnu suradnju pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti tematski povezana sa studijem.

 

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE STUDENTIMA ZA AK. GOD. 2020./2021.

 

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove života koje bi student imao i tijekom studija na Bernaysu, te stoga pokriva samo dio životnih troškova. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.

 

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2020./2021. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi i sukladno planiranoj aktivnosti:

 

 

Odredište mobilnosti

Financijska

potpora za

studijski boravak

(EUR*/mjesečno)

Financijska

potpora za

stručnu praksu

(EUR*/mjesečno)

GRUPA 1

Programske zemlje s višim  životnim troškovima

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška

520,00

720,00

GRUPA 2

Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima

Austrija, Belgija, Njemačka, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

520,00

720,00

GRUPA 3

 

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

470,00

670,00

*Financijska potpora isplaćuje se studentima u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU Zagreb.

 

 

Broj mjesta na raspolaganju za mobilnosti ovisi o trajanjima individualnih mobilnosti te zemljama u koje studenti odlaze.

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tj. u zero-grant statusu). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji su dobili financijsku potporu.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske Unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

 

STUDENTI S INVALIDITETOM

 

Studenti s invaliditetom (posebnim potrebama), ako budu odabrani Natječajem, imaju mogućnost primiti dodatan iznos financijske potpore (uz regularni iznos određenog kategorijom zemlje) u slučaju da njihovo zdravstveno stanje odnosno posebne potrebe podrazumijevaju dodatne troškove na mobilnosti. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde). Detaljnije upute bit će objavljene uz rezultate natječaja.

 

 

STUDENTI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

 • studenti nižeg socioekonomskog statusa - studenti čiji prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 2.827,10 kuna, odnosno 85% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (Dodatak I. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva)

• studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta

• druge podzastupljene ili ranjive skupine studenata sukladno Nacionalnom planu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.

 

Studenti u nepovoljnom položaju odabrani za studijski boravak, imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 € mjesečno ispune li kriterije za formalnu prihvatljivost. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status, te priložiti potrebnu dokumentaciju u propisanom roku. Bernays ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju. Student, ukoliko ostvaruje pravo, može se prijaviti samo za jednu kategoriju vezano uz studente u nepovoljnom položaju (dvije vrste kategorija međusobno su isključive). Dodatna napomena: Studenti s invaliditetom (posebnim potrebama) mogu se prijaviti i za kategoriju studenta u nepovoljnom položaju (te dvije vrste kategorija nisu međusobno isključive). Više informacija u dokumentu - Dodatak II. Dokazna_dokumentacija_studenti_s_manje_mogucnosti.pdf.

 

 

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

 

Studenti koji se prijavljuju za mobilnost trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Prijavni obrazac (Individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2020./2021.);
 2. Acceptance confirmation (Pismo/email prihvata inozemne organizacije);
 3. Životopis (European CV format);
 4. Pismo motivacije;
 5. Prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima (ovjeren u Studentskoj službi);
 6. Potvrda o znanju stranog jezika, odnosno jezika zemlje u koju student odlazi na mobilnost, ukoliko takva postoji.

 

Svu gore navedenu dokumentaciju donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu:

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Centar za međunarodnu suradnju

Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb

uz napomenu „za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./2021.“.

 

 

OSIGURANJE

 

Tijekom razdoblja mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa) student mora biti osiguran.

O vrstama osiguranja ovisno o mobilnosti pročitati OVDJE!

 

 

POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

 

Odabir kandidata obavit će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

 

Kriteriji za odabir kandidata su:

 

 • ispravno ispunjen prijavni obrazac;
 • dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;
 • pismo motivacije;
 • akademski uspjeh (prosječna ocjena);
 • znanje engleskog jezika ili jezika zemlje u koju student odlazi;
 • intervju.

 

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će se u roku od 7 dana od roka za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon roka za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi. O rezultatima Natječaja svi kandidati će biti obaviješteni i elektronskom poštom.

 

 

Odabrani studenti prije odlaska vrše online provjeru znanja stranog jezika – radnog jezika tvrtke/institucije u koju odlaze (OLS: Online Language Tool Europske Komisije; detaljne informacije student prima nakon odabira; rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak).

 

 

ROKOVI PRIJAVE I OBJAVA REZULTATA

 

Natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava po principu „first come first served“.

U svrhu osiguranja transparentnosti postupka rezultati se objavljuju na internetskim stranicama Bernaysa.

Izabrani kandidati i odbijeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima.

Ako postoje uvjeti formirat će se „lista čekanja“,

 

 

POSTUPAK ŽALBE

 

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb.

 

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

 

 

KONTAKT

 

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefonski broj 00 385 91 4669 697.

 

 

 

Edward Bernays
Visoka škola za komunikacijski menadžment

Centar za međunarodnu suradnju