Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ i ključne aktivnosti u akademskoj godini 2020./2021.

Klasa: 602-04/22-04/906

Ur. broj: 251-551-06-22-3601

Zagreb, 19. prosinca 2022.

 

 

EDWARD BERNAYS
VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

na temelju

dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (HR ZAGREB23; Project 2022-1-HR01-KA131-HED-000065543), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2022./2023.

 

 

OPĆI DIO

 

Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za 2022. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za projekt 2022-1-HR01-KA131-HED-000065543.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti preddiplomskog ili diplomskog studija.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka NE može se ostvariti u prvom semestru 1. godini preddiplomskog studija (Pravo prijave na natječaj imaju i studenti koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali prvu godinu preddiplomskoga studija, ako do zaključenja ljetnih ispitnih rokova ostvare pravo upisa u višu godinu studija, tj. imaju ostvareni minimalni broj ECTS bodova za upis više godine).

 

Studenti su dužni nastaviti plaćati školarinu za vrijeme trajanja mobilnosti.

 

Studenti koji planiraju završiti studij u narednim mjesecima također mogu otići na stručnu praksu, ali se moraju prijaviti na Natječaj i biti odabrani za mobilnost ranije - za vrijeme dok su još studenti Bernaysa. Studenti koji su već završili studij NE mogu se prijaviti na ovaj Natječaj. Nakon odabira i potpisivanja dokumenta Learning Agreement for Traineeship, student može završiti studij (diplomirati), no stručna praksa mora biti realizirana i završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija.

 

 

 

 

UKUPNO TRAJANJE MOBILNOSTI I OGRANIČENJA

 

Trajanje mobilnosti za studijski boravak je minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Trajanje stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Praksa treba biti neprekinuta, a student na stručnoj praksi je u ustanovi dužan odrađivati puno radno vrijeme.

 

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP ili 4+8 =12 mjeseci. Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

 

Student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.

 

Za studente posljednje godine koji planiraju odraditi stručnu praksu nakon završetka studija, ukupno trajanje razmjene računa se do 12 mjeseci zajedno s mogućim prethodnim boravkom na Erasmus+ razmjeni, bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse, tijekom one razine studija koju trenutno pohađaju.

 

 

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI STUDIJSKI BORAVAK

 

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment i inozemnih visokoškolskih ustanova ili organizacija kojima je   odobrena Erasmus+ Sveučilišna povelja (ECHE Charter). Popis partnerskih visokoškolskih ustanova u inozemstvu i sklopljenih Erasmus+ sporazuma nalazi se na web stranici Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment (http://www.bernays.hr/Home/Page/hr-HR?name=erasmus-partneri).

 

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o studiranju isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for studies) u kojemu se navode nazivi predmeta koje će student slušati na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, te ostale aktivnosti koje je student tijekom boravka dužan ispuniti. U Ugovoru o studiranju navodi se pripadajući broj ECTS bodova koji će se dodijeliti studentu po pojedinom predmetu ili aktivnosti.

Prije potpisivanja ugovora o studiranju, matična ustanova treba provjeriti jesu li studijski program i opis kolegija koje je student odabrao na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi kompatibilni s nastavnim planom i programom na matičnoj ustanovi.

 

 

 

 

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI STRUČNU PRAKSU

 

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija, i Turska. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis je dostupan na http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

 

Mobilnost mora biti izvršena u programskoj državi različitoj od države pošiljatelja (visokoj školi gdje student studira), i različitoj od države u kojoj student ima boravište (gdje boravi/živi za vrijeme studija).

 

Stručna praksa obavlja se u jednoj (1) instituciji cijelo vrijeme trajanja – 1 institucija = 1 prijava (pažljivo upisati pravilno i točno ime i podatke institucije).

 

Student se u sklopu ovog natječaja NE može prijaviti za više stručnih praksi (više institucija npr. 2 mjeseca u jednoj i 2 mjeseca u drugoj instituciji jer se radi o dvije odvojene prijave).

 

Student sam ili u dogovoru s Voditeljem Ureda za međunarodnu suradnju pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti tematski povezana sa studijem.

 

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE STUDENTIMA ZA AK. GOD. 2022./2023.

 

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove života koje bi student imao i tijekom studija na Bernaysu, te stoga pokriva samo dio životnih troškova. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.

 

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2022./2023. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi i sukladno planiranoj aktivnosti:

 

 

Odredište mobilnosti

Financijska

potpora za

studijski boravak

(EUR*/mjesečno)

Financijska

potpora za

stručnu praksu

(EUR*/mjesečno)

GRUPA 1

Programske zemlje s višim  životnim troškovima

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

550,00

700,00

GRUPA 2

Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima

Austrija, Belgija, Cipar Francuska, Grčka, Italija, Njemačka, Malta, Nizozemska, Portugal, Španjolska

550,00

700,00

GRUPA 3

Programske zemlje s nižim životnim troškovima

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

500,00

650,00

 

Iznos financijske potpore studentima za blended mobilnosti / kratkoročne (fizičke) mobilnosti u trajanju od 5-30 dana (tablica u nastavku).

 

Trajanje fizičke mobilnosti

Iznos

do 14 dana

70 EUR dnevno

od 15-30 dana

50 EUR dnevno

 

 

Broj mjesta na raspolaganju za mobilnosti ovisi o trajanjima individualnih mobilnosti te zemljama u koje studenti odlaze.

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tj. u zero-grant statusu). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji su dobili financijsku potporu.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske Unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

 

DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA ODREĐENE KATEGORIJE

 

Studenti s posebnim potrebama i/ili invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova mobilnosti. Sveučilište VERN' će studente koji budu izabrani na Natječaju, a koji su u sklopu natječajne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama/invaliditetom, naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih

sredstava.

Studenti, sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, mogu dobiti dodatnu financijsku od 250 EUR mjesečno za jednu od niže navedenih kategorija, ukoliko u okviru natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu dokumentaciju.

Studenti na kratkoročnoj mobilnosti dobivaju fiksni iznos od 100 EUR za mobilnosti u trajanju od 5-14 dana, odnosno 150 EUR za mobilnosti u trajanju od 15-30 dana.

 

Podzastupljene

ili ranjive

skupine

studenata

Dodatne informacije

Dokazna dokumentacija

Studenti nižeg socioekonomskog

statusa (obvezna kategorija)

Prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske  osnovice (2.827,10 kuna za 2020.) Uz ukupni dohodak u izračun prihoda ulaze i neoporezivi primici navedeni u Pravilniku o dodjeli državne stipendije.

- potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

- potvrda nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za

zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije (za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine);

- popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom

podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove  života bez obzira na srodstvo)- obrazac dokumenta u prilogu natječaja.

Izbjeglice, tražitelji azila ili migranti

 

Odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita; - dozvola boravka. Također, važno je da te osobe dokažu svoj identitet, a to je moguće: - putovnicom za azilanta; - posebnom putovnicom za stranca; - drugim identifikacijskim dokumentom.

Studenti čiji

roditelji imaju

nižu razinu

obrazovanja

Najviši stečeni stupanj obrazovanja oba roditelja studenta odgovara srednjoj stručnoj spremi

Dokaz da oba roditelja/skrbnika ili jedan u slučaju jednog roditelja/skrbnika nemaju kvalifikacije visokog obrazovanja putem zapisa (uključujući i elektronički zapis) HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Stariji studenti

Studenti stariji od 30 godina

Preslika osobne iskaznice ili zapis iz matice rođenih

Studenti s djecom

 

Zapis iz matice rođene djece

Studenti koji rade uz studij

Studenti u radnom odnosu

e-potvrda iz mirovinskog sustava (HZMO-a)

Studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta

Studenti čiji je prebivalište udaljeno od mjesta studija više od 30km (uključujući i studente koji putuju na studij više od 30 km)

Preslika osobne iskaznice, ispis s prikazom udaljenosti (HAK planer putovanja)

Studenti djeca hrvatskih branitelja

Studenti djeca hrvatskih branitelja koji pripadaju sljedećim kategorijama: djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 100 dana kao pripadnici borbenog sektora.

Potvrde o braniteljskom statusu dobivaju se u Ministarstvu branitelja. Dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdaje nadležno tijelo državne uprave, odnosno Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Studenti pripadnici romske manjine

 

Zapis iz matice rođenih ili presliku ispisa iz popisa birača

Studenti iz alternativne skrbi

Djeca bez roditeljske skrbi i djeca bez adekvatne roditeljske skrbi

Studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi dostavljaju rješenje kojim im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koje izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi.

Studenti iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka

Naselja navedena u Zakonu o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18)

Potvrda o prebivalištu i boravištu iz koje je vidljivo da student živi u općini (a ne gradu) koja se nalazi u područjima posebne državne skrbi.

 

Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). U slučaju kad postoji opravdana sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja socioekonomskog statusa studenata, dopušteno je zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se utvrdili kriteriji definirani natječajem.

 

POTICAJ ZA KORIŠTENJE ZELENOG NAČINA PUTOVANJA

 

Studenti koji koriste zeleni način putovanja tzv. green travel (vlak, brod, car pooling) imaju pravo na dodatni financijski poticaj od 50 EUR. U trenutku sklapanja ugovora o dodjeli financijske potpore, definirat će se opcija zelenog načina putovanja te će studenti biti obaviješteni o dokaznoj dokumentaciji koju trebaju priložiti u svrhu dokazivanja spomenutog načina putovanja.

Studenti s manje mogućnosti koji sudjeluju u kratkoročnim mobilnostima pa tako i u kombiniranim intenzivnim programima imaju pravo na potporu za put temeljem izračuna putne udaljenosti, kao i na

potporu za „zeleno putovanje“ ovisno o tipu prijevoza. Jedinični iznos putnih troškova ovisi o  udaljenosti destinacije, te o korištenju opcije zelenog načina putovanja.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

 

Studenti koji se prijavljuju za mobilnost trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Prijavni obrazac (Individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2022./2023.);
 2. Acceptance confirmation (Pismo/email prihvata inozemne organizacije);
 3. Životopis (European CV format);
 4. Pismo motivacije;
 5. Prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima (ovjeren u Studentskoj referadi);
 6. Potvrda o znanju stranog jezika, odnosno jezika zemlje u koju student odlazi na mobilnost, ukoliko takva postoji.[1]

 

Svu gore navedenu dokumentaciju donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu:

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ured za međunarodnu suradnju

Vukovarska 23, 10 000 Zagreb

uz napomenu „za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2022./2023.“

 

 

OSIGURANJE

 

Tijekom razdoblja mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa) student mora biti osiguran.

Osiguranje za Erasmus+ stručnu praksu obavezna su tri tipa osiguranja:

 

1. zdravstveno osiguranje,

2. osiguranje od nezgode i

3. osiguranje od odgovornosti.

 

Student je dužan pravovremeno se informirati o uvjetima osiguranja u stranoj zemlji kod nadležnih institucija. Student može zaključiti odgovarajuću policu osiguranja po vlastitom izboru, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Polica mora imati uključen točan period osiguranja koji pokriva cjelokupno razdoblje mobilnosti. U slučaju produljenja stručne prakse studenti moraju voditi računa da im police vrijede i za produženi period. Ako na polici piše samo početak osiguranja, student na kraju boravka mora tražiti dokument na kojem se vidi da je osiguranje trajalo do kraja boravka na stručnoj praksi, odnosno dokument kojim dokazuje u kojem je periodu bio osiguran. Ako student osiguranje plaća mjesečno i na taj ga način produžava, student je dužan čuvati mjesečne uplatnice kojima dokazuje da je osiguranje plaćao i bio osiguran. Na samoj polici mora biti istaknuto teritorijalno pokriće police odnosno država u koju student odlazi na praksu. Ako na polici taj podatak nije istaknut tada je potrebno priložiti dodatno očitovanje osiguravajuće kuće o teritorijalnoj vrijednosti police: za državu u koju student odlazi na praksu, za područje Europske Unije (ili Europe) ili cijelog svijeta. Očitovanje treba biti potpisano, pečatirano na službenom memorandumu s jasno istaknutim brojem police osiguranja na koju se referira, a broj police mora odgovarati broju police koju je student predao. Osim očitovanja mogu se prihvatiti i Opći uvjeti police osiguranja (donijeti isprintano ili poslati skenirani primjerak) uz uvjet da je u njima jasno istaknuta država važenja. Na polici ne smije pisati „Ponuda osiguranja“, već „Polica osiguranja“. Ako student dostavi ponudu dužan je naknadno dostaviti policu.

 

1. Zdravstveno osiguranje Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Studenti koji ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (European Health Insurance Card) imaju osnovno zdravstveno osiguranje i tijekom boravka u drugoj zemlji Europske unije. Međutim, osiguranje koje pokriva Europska kartica zdravstvenog osiguranja možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Napomena: Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva osiguranje od nezgode na radnom mjestu, kao niti osiguranje od privatne odgovornosti.

 

2. Osiguranje od nezgode vezano uz obveze studenta (pokriva barem štetu nanesenu studentu na radnom mjestu) Osiguranje od nezgode pokriva štetu nanesenu zaposlenicima nastalu zbog nezgoda na radnom mjestu. U mnogim su zemljama zaposlenici osigurani od nezgoda na radnom mjestu. Međutim, opseg osiguranja međunarodnih studenata na stručnoj praksi koji su pokriveni istim osiguranjem može varirati ovisno o zemlji. Odgovornost je studenta i prihvatne institucije/tvrtke provjeriti je li organizirano osiguranje od nezgode na radnom mjestu. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo

osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od nezgode.

 

3. Osiguranje od odgovornosti (osiguranje od štete koju student može uzrokovati na radnom mjestu) Osiguranje od odgovornosti pokriva štetu koju uzrokuje student za vrijeme svojeg boravka u inozemstvu. Student i prihvatna institucija obavezni su provjeriti postoji li u zemlji domaćinu zakonska obveza osiguranja od odgovornosti. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od odgovornosti.

 

POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

 

Odabir kandidata obavit će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

 

Kriteriji za odabir kandidata su:

 

 • ispravno ispunjen prijavni obrazac;
 • dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;
 • pismo motivacije;
 • akademski uspjeh (prosječna ocjena);
 • znanje engleskog jezika ili jezika zemlje u koju student odlazi;
 • intervju.

 

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će se u roku od 7 dana od roka za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon roka za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi. O rezultatima Natječaja svi kandidati će biti obaviješteni i elektronskom poštom.

 

 

Odabrani studenti prije odlaska vrše online provjeru znanja stranog jezika – radnog jezika tvrtke/institucije u koju odlaze (OLS: Online Language Tool Europske Komisije; detaljne informacije student prima nakon odabira; rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak).

 

 

NAKNADA ZA ZELENO PUTOVANJE

 

Studenti koji ne primaju potporu za putovanje (distance band), a koriste zeleni način putovanja tzv. green travel (vlak, carpooling, bicikl) imaju pravo na dodatni financijski poticaj od 50 EUR. Kako bi stekli pravo na potporu za zeleno putovanje, studenti se u prijavnom obrascu moraju izjasniti planiraju li koristiti zeleni način putovanja. Studenti moraju prije mobilnosti potpisati i dostaviti Izjavu o časti te poslije mobilnosti dostaviti račune koji potvrđuju zeleni način putovanja. Izjava o časti se prilaže uz Ugovor o financiranju mjesec dana prije samog odlaska na mobilnost.

 

 

ROKOVI PRIJAVE I OBJAVA REZULTATA

 

Natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava po principu „first come, first served“.

U svrhu osiguranja transparentnosti postupka rezultati se objavljuju na internetskim stranicama Bernaysa.

Izabrani kandidati i odbijeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima.

Ako postoje uvjeti formirat će se „lista čekanja“,

 

 

POSTUPAK ŽALBE

 

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ulica grada Vukovara 23, 10 000 Zagreb.

 

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en .

 

 

KONTAKT

 

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr  ili na telefon +385 91 4669 697.

 

 

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ured za međunarodnu suradnju

 

[1] Ukoliko ovakvu potvrdu ne posjedujete vrednovat će se ocjena koju student ima upisanu u indeks (prijepis ocjena) iz engleskog ili jezika na kojem će se održavati mobilnost.

 

 
 

Klasa: 602-04/21-04/953

Ur. broj: 251-551-06-21-2884

Zagreb, 20. prosinca 2021.

 

 

EDWARD BERNAYS
VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

na temelju

dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (HR ZAGREB23; Project 2021-1-HR01-KA131-HED-000010623), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, objavljuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

OPĆI DIO

 

Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za 2021. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000010623.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti preddiplomskog ili diplomskog studija.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka NE može se ostvariti na 1. godini preddiplomskog studija (Pravo prijave na natječaj imaju i studenti koji su u akademskoj godini 2020./2021. upisali prvu godinu preddiplomskoga i diplomskoga studija.

 

Studenti su dužni nastaviti plaćati školarinu za vrijeme trajanja mobilnosti.

 

Studenti koji planiraju završiti studij u narednim mjesecima također mogu otići na stručnu praksu, ali se moraju prijaviti na Natječaj i biti odabrani za mobilnost ranije - za vrijeme dok su još studenti Bernaysa. Studenti koji su već završili studij NE mogu se prijaviti na ovaj Natječaj. Nakon odabira i potpisivanja dokumenta Learning Agreement for Traineeship, student može završiti studij (diplomirati), no stručna praksa mora biti realizirana i završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija.

 

 

 

 

UKUPNO TRAJANJE MOBILNOSTI I OGRANIČENJA

 

Trajanje mobilnosti za studijski boravak je minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Trajanje stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Praksa treba biti neprekinuta, a student na stručnoj praksi je u ustanovi dužan odrađivati puno radno vrijeme.

 

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP ili 4+8 =12 mjeseci. Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

 

Student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.

 

Za studente posljednje godine koji planiraju odraditi stručnu praksu nakon završetka studija, ukupno trajanje razmjene računa se do 12 mjeseci zajedno s mogućim prethodnim boravkom na Erasmus+ razmjeni, bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse, tijekom one razine studija koju trenutno pohađaju.

 

 

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI STUDIJSKI BORAVAK

 

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment i inozemnih visokoškolskih ustanova ili organizacija kojima je   odobrena Erasmus+ Sveučilišna povelja (ECHE Charter). Popis partnerskih visokoškolskih ustanova u inozemstvu i sklopljenih Erasmus+ sporazuma nalazi se na web stranici Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment (http://www.bernays.hr/Home/Page/hr-HR?name=erasmus-partneri).

 

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o studiranju isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for studies) u kojemu se navode nazivi predmeta koje će student slušati na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, te ostale aktivnosti koje je student tijekom boravka dužan ispuniti. U Ugovoru o studiranju navodi se pripadajući broj ECTS bodova koji će se dodijeliti studentu po pojedinom predmetu ili aktivnosti.

Prije potpisivanja ugovora o studiranju, matična ustanova treba provjeriti jesu li studijski program i opis kolegija koje je student odabrao na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi kompatibilni s nastavnim planom i programom na matičnoj ustanovi.

 

 

 

 

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI STRUČNU PRAKSU

 

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija, i Turska. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis je dostupan na http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

 

Mobilnost mora biti izvršena u programskoj državi različitoj od države pošiljatelja (visokoj školi gdje student studira), i različitoj od države u kojoj student ima boravište (gdje boravi/živi za vrijeme studija).

 

Stručna praksa obavlja se u jednoj (1) instituciji cijelo vrijeme trajanja – 1 institucija = 1 prijava (pažljivo upisati pravilno i točno ime i podatke institucije).

 

Student se u sklopu ovog natječaja NE može prijaviti za više stručnih praksi (više institucija npr. 2 mjeseca u jednoj i 2 mjeseca u drugoj instituciji jer se radi o dvije odvojene prijave).

 

Student sam ili u dogovoru s Voditeljem Centra za međunarodnu suradnju pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti tematski povezana sa studijem.

 

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE STUDENTIMA ZA AK. GOD. 2021./2022.

 

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove života koje bi student imao i tijekom studija na Bernaysu, te stoga pokriva samo dio životnih troškova. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.

 

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2021./2022. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi i sukladno planiranoj aktivnosti:

 

 

Odredište mobilnosti

Financijska

potpora za

studijski boravak

(EUR*/mjesečno)

Financijska

potpora za

stručnu praksu

(EUR*/mjesečno)

GRUPA 1

Programske zemlje s višim  životnim troškovima

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

550,00

700,00

GRUPA 2

Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima

Austrija, Belgija, Cipar Francuska, Grčka, Italija, Njemačka, Malta, Nizozemska, Portugal, Španjolska

550,00

700,00

GRUPA 3

Programske zemlje s nižim životnim troškovima

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

500,00

650,00

*Financijska potpora isplaćuje se studentima u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU Zagreb.

 

 

Broj mjesta na raspolaganju za mobilnosti ovisi o trajanjima individualnih mobilnosti te zemljama u koje studenti odlaze.

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tj. u zero-grant statusu). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji su dobili financijsku potporu.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske Unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

 

DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA ODREĐENE KATEGORIJE

 

Studenti s posebnim potrebama i/ili invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova mobilnosti. Bernays će studente koji budu izabrani na Natječaju, a koji su u sklopu natječajne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama/invaliditetom, naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih

sredstava.

Studenti, sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, mogu dobiti dodatnu financijsku od 250 EUR mjesečno za jednu od niže navedenih kategorija, ukoliko u okviru natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu dokumentaciju.

 

Podzastupljene

ili ranjive

skupine

studenata

Dodatne informacije

Dokazna dokumentacija

Studenti nižeg socioekonomskog

statusa (obvezna kategorija)

Prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske  osnovice (2.827,10 kuna za 2020.) Uz ukupni dohodak u izračun prihoda ulaze i neoporezivi primici navedeni u Pravilniku o dodjeli državne stipendije.

- potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

- potvrda nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za

zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije (za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine);

- popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom

podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove  života bez obzira na srodstvo)- obrazac dokumenta u prilogu natječaja.

Izbjeglice, tražitelji azila ili migranti

 

Odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita; - dozvola boravka. Također, važno je da te osobe dokažu svoj identitet, a to je moguće: - putovnicom za azilanta; - posebnom putovnicom za stranca; - drugim identifikacijskim dokumentom.

Studenti čiji

roditelji imaju

nižu razinu

obrazovanja

Najviši stečeni stupanj obrazovanja oba roditelja studenta odgovara srednjoj stručnoj spremi

Dokaz da oba roditelja/skrbnika ili jedan u slučaju jednog roditelja/skrbnika nemaju kvalifikacije visokog obrazovanja putem zapisa (uključujući i elektronički zapis) HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Stariji studenti

Studenti stariji od 30 godina

Preslika osobne iskaznice ili zapis iz matice rođenih

Studenti s djecom

 

Zapis iz matice rođene djece

Studenti koji rade uz studij

Studenti u radnom odnosu

e-potvrda iz mirovinskog sustava (HZMO-a)

Studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta

Studenti čiji je prebivalište udaljeno od mjesta studija više od 30km (uključujući i studente koji putuju na studij više od 30 km)

Preslika osobne iskaznice, ispis s prikazom udaljenosti (HAK planer putovanja)

Studenti djeca hrvatskih branitelja

Studenti djeca hrvatskih branitelja koji pripadaju sljedećim kategorijama: djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 100 dana kao pripadnici borbenog sektora.

Potvrde o braniteljskom statusu dobivaju se u Ministarstvu branitelja. Dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdaje nadležno tijelo državne uprave, odnosno Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Studenti pripadnici romske manjine

 

Zapis iz matice rođenih ili presliku ispisa iz popisa birača

Studenti iz alternativne skrbi

Djeca bez roditeljske skrbi i djeca bez adekvatne roditeljske skrbi

Studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi dostavljaju rješenje kojim im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koje izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi.

Studenti iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka

Naselja navedena u Zakonu o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18)

Potvrda o prebivalištu i boravištu iz koje je vidljivo da student živi u općini (a ne gradu) koja se nalazi u područjima posebne državne skrbi.

 

Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). U slučaju kad postoji opravdana sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja socioekonomskog statusa studenata, dopušteno je zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se utvrdili kriteriji definirani natječajem.

 

POTICAJ ZA KORIŠTENJE ZELENOG NAČINA PUTOVANJA

 

Studenti koji koriste zeleni način putovanja tzv. green travel (vlak, brod, car pooling) imaju pravo na dodatni financijski poticaj od 50 EUR. U trenutku sklapanja ugovora o dodjeli financijske potpore, definirat će se opcija zelenog načina putovanja te će studenti biti obaviješteni o dokaznoj dokumentaciji koju trebaju priložiti u svrhu dokazivanja spomenutog načina putovanja.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

 

Studenti koji se prijavljuju za mobilnost trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Prijavni obrazac (Individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2021./2022.);

 2. Acceptance confirmation (Pismo/email prihvata inozemne organizacije);

 3. Životopis (European CV format);

 4. Pismo motivacije;

 5. Prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima (ovjeren u Studentskoj službi);

 6. Potvrda o znanju stranog jezika, odnosno jezika zemlje u koju student odlazi na mobilnost, ukoliko takva postoji.[1]

 

Svu gore navedenu dokumentaciju donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu:

 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Centar za međunarodnu suradnju

Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb

uz napomenu „za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2021./2022.“.

 

 

OSIGURANJE

 

Tijekom razdoblja mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa) student mora biti osiguran.

Osiguranje za Erasmus+ stručnu praksu obavezna su tri tipa osiguranja:

 

1. zdravstveno osiguranje,

2. osiguranje od nezgode i

3. osiguranje od odgovornosti.

 

Student je dužan pravovremeno se informirati o uvjetima osiguranja u stranoj zemlji kod nadležnih institucija. Student može zaključiti odgovarajuću policu osiguranja po vlastitom izboru, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Polica mora imati uključen točan period osiguranja koji pokriva cjelokupno razdoblje mobilnosti. U slučaju produljenja stručne prakse studenti moraju voditi računa da im police vrijede i za produženi period. Ako na polici piše samo početak osiguranja, student na kraju boravka mora tražiti dokument na kojem se vidi da je osiguranje trajalo do kraja boravka na stručnoj praksi, odnosno dokument kojim dokazuje u kojem je periodu bio osiguran. Ako student osiguranje plaća mjesečno i na taj ga način produžava, student je dužan čuvati mjesečne uplatnice kojima dokazuje da je osiguranje plaćao i bio osiguran. Na samoj polici mora biti istaknuto teritorijalno pokriće police odnosno država u koju student odlazi na praksu. Ako na polici taj podatak nije istaknut tada je potrebno priložiti dodatno očitovanje osiguravajuće kuće o teritorijalnoj vrijednosti police: za državu u koju student odlazi na praksu, za područje Europske Unije (ili Europe) ili cijelog svijeta. Očitovanje treba biti potpisano, pečatirano na službenom memorandumu s jasno istaknutim brojem police osiguranja na koju se referira, a broj police mora odgovarati broju police koju je student predao. Osim očitovanja mogu se prihvatiti i Opći uvjeti police osiguranja (donijeti isprintano ili poslati skenirani primjerak) uz uvjet da je u njima jasno istaknuta država važenja. Na polici ne smije pisati „Ponuda osiguranja“, već „Polica osiguranja“. Ako student dostavi ponudu dužan je naknadno dostaviti policu.

 

1. Zdravstveno osiguranje Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Studenti koji ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (European Health Insurance Card) imaju osnovno zdravstveno osiguranje i tijekom boravka u drugoj zemlji Europske unije. Međutim, osiguranje koje pokriva Europska kartica zdravstvenog osiguranja možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Napomena: Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva osiguranje od nezgode na radnom mjestu, kao niti osiguranje od privatne odgovornosti.

 

2. Osiguranje od nezgode vezano uz obveze studenta (pokriva barem štetu nanesenu studentu na radnom mjestu) Osiguranje od nezgode pokriva štetu nanesenu zaposlenicima nastalu zbog nezgoda na radnom mjestu. U mnogim su zemljama zaposlenici osigurani od nezgoda na radnom mjestu. Međutim, opseg osiguranja međunarodnih studenata na stručnoj praksi koji su pokriveni istim osiguranjem može varirati ovisno o zemlji. Odgovornost je studenta i prihvatne institucije/tvrtke provjeriti je li organizirano osiguranje od nezgode na radnom mjestu. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo

osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od nezgode.

 

3. Osiguranje od odgovornosti (osiguranje od štete koju student može uzrokovati na radnom mjestu) Osiguranje od odgovornosti pokriva štetu koju uzrokuje student za vrijeme svojeg boravka u inozemstvu. Student i prihvatna institucija obavezni su provjeriti postoji li u zemlji domaćinu zakonska obveza osiguranja od odgovornosti. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od odgovornosti.

 

POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

 

Odabir kandidata obavit će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

 

Kriteriji za odabir kandidata su:

 

 • ispravno ispunjen prijavni obrazac;

 • dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;

 • pismo motivacije;

 • akademski uspjeh (prosječna ocjena);

 • znanje engleskog jezika ili jezika zemlje u koju student odlazi;

 • intervju.

 

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će se u roku od 7 dana od roka za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 dana nakon roka za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi. O rezultatima Natječaja svi kandidati će biti obaviješteni i elektronskom poštom.

 

 

Odabrani studenti prije odlaska vrše online provjeru znanja stranog jezika – radnog jezika tvrtke/institucije u koju odlaze (OLS: Online Language Tool Europske Komisije; detaljne informacije student prima nakon odabira; rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak).

 

 

NAKNADA ZA ZELENO PUTOVANJE

 

Studenti koji ne primaju potporu za putovanje (distance band), a koriste zeleni način putovanja tzv. green travel (vlak, carpooling, bicikl) imaju pravo na dodatni financijski poticaj od 50 EUR. Kako bi stekli pravo na potporu za zeleno putovanje, studenti se u prijavnom obrascu moraju izjasniti planiraju li koristiti zeleni način putovanja. Studenti moraju prije mobilnosti potpisati i dostaviti Izjavu o časti te poslije mobilnosti dostaviti račune koji potvrđuju zeleni način putovanja. Izjava o časti se prilaže uz Ugovor o financiranju mjesec dana prije samog odlaska na mobilnost.

 

 

ROKOVI PRIJAVE I OBJAVA REZULTATA

 

Natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava po principu „first come first served“.

U svrhu osiguranja transparentnosti postupka rezultati se objavljuju na internetskim stranicama Bernaysa.

Izabrani kandidati i odbijeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima.

Ako postoje uvjeti formirat će se „lista čekanja“,

 

 

POSTUPAK ŽALBE

 

Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb.

 

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

 

 

KONTAKT

 

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefon 091 4669 697.

 

 

 

Edward Bernays
Visoka škola za komunikacijski menadžment

Centar za međunarodnu suradnju

 


[1] Ukoliko ovakvu potvrdu ne posjedujete vrednovat će se ocjena koju student ima upisanu u indeks (prijepis ocjena) iz engleskog ili jezika na kojem će se održavati mobilnost.