Stručno vijeće

 

Stručno vijeće je upravljačko tijelo Bernaysa koje raspravlja i odlučuje o stručnim, nastavnim i znanstvenim pitanjima rada Bernaysa u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, Statutom visokog učilišta i drugim aktima Bernaysa.

Stručno vijeće odlučuje o pitanjima nastavne i stručne djelatnosti, donosi studijski program, izvedbeni plan studija te akademski kalendar, provodi odluke o promjenama nastavnih planova i programa u skladu s definiranom politikom Bernaysa, kriterijima izvrsnosti i zahtjevima tržišta rada i znanja, predlaže Upravnom vijeću uvjete za upis studenata na studij, predlaže osnivanje novih katedri, procjenjuje rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada, vodi brigu o stručnom razvoju nastavnog i stručnog osoblja Bernaysa, donosi odluke o raspisivanju natječaja za izbor u zvanja i bira stručna povjerenstva za provođenje izbora, pod dekanovim ravnanjem brine se za funkcioniranje, red i disciplinu u nastavnome procesu Bernaysa, podnosi prijedlog Statuta, donosi Pravilnik o stručnim studijima i druge pravilnike kojima se reguliraju stručno akademska i nastavna pitanja, daje mišljenje dekanu o svim pitanjima iz nadležnosti Stručnog vijeća kada to dekan zatraži, odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente, na prijedlog Studentskog zbora donosi Statut Studentskog zbora, iz svojih redova bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Stručnog vijeća, obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu Bernaysa, općim aktima Bernaysa te odlukama tijela Bernaysa.

Članovi Stručnog vijeća Bernaysa su:

 

doc. dr. sc. Damir Jugo

dekandamir.jugo@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 70

 

mr. sc. Zdeslav Milas

prodekan za akademske poslovezdeslav.milas@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 72

Ivan Pakozdi, dipl. nov.

prodekan za strateške projekteivan.pakozdi@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 67

 

dr. sc. Dejan Gluvačević, pred.

pročelnik Odjela za komunikacijedejan.gluvacevic@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 75 

 

doc. dr. sc. Katarina Miličević

pročelnica Odjela za turizamkatarina.milicevic@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 17 77

 

dr. sc. Krešimir Dabo

predstavnik nastavnikakresimir.dabo@bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

dr. sc. Romana Lekić, prof. v. š. t.z.

savjetnica dekana romana.lekic@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 76

Tomislavka Ivanda, mag. nov. et rel. publ.

predstavnica suradnika i glavna tajnicatomislavka.ivanda@bernays.hr

T: + 385 (0)1 400 81 73

Filip Marinović, bacc. rel. publ.

predsjednik Studentskog zbora i predstavnik studenata filip.marinovic@stud.bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12

Nika Medvid, bacc. oec. 

predstavnica studenata nika.medvid@stud.bernays.hr

T: + 385 (0)1 555 12 12