Stručno vijeće

 

Stručno vijeće je upravljačko tijelo Bernaysa koje raspravlja i odlučuje o stručnim, nastavnim i znanstvenim pitanjima rada Bernaysa u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, Statutom visokog učilišta i drugim aktima Bernaysa.

Stručno vijeće odlučuje o pitanjima nastavne i stručne djelatnosti, donosi studijski program, izvedbeni plan studija te akademski kalendar, provodi odluke o promjenama nastavnih planova i programa u skladu s definiranom politikom Bernaysa, kriterijima izvrsnosti i zahtjevima tržišta rada i znanja, predlaže Upravnom vijeću uvjete za upis studenata na studij, predlaže osnivanje novih katedri, procjenjuje rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada, vodi brigu o stručnom razvoju nastavnog i stručnog osoblja Bernaysa, donosi odluke o raspisivanju natječaja za izbor u zvanja i bira stručna povjerenstva za provođenje izbora, pod dekanovim ravnanjem brine se za funkcioniranje, red i disciplinu u nastavnome procesu Bernaysa, podnosi prijedlog Statuta, donosi Pravilnik o stručnim studijima i druge pravilnike kojima se reguliraju stručno akademska i nastavna pitanja, daje mišljenje dekanu o svim pitanjima iz nadležnosti Stručnog vijeća kada to dekan zatraži, odlučuje o posebnim pitanjima od interesa za studente, na prijedlog Studentskog zbora donosi Statut Studentskog zbora, iz svojih redova bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Stručnog vijeća, obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu Bernaysa, općim aktima Bernaysa te odlukama tijela Bernaysa.

Članovi Stručnog vijeća Bernaysa su:

 1.  doc. dr. sc. Damir Jugo, PhD, dekan Bernaysa,

 2. mr. sc. Zdeslav Milas, prodekan za nastavu i pročelnik odjela za komunikacije Bernaysa,

 3. doc. dr. sc. Lana Ciboci, prodekanica za znanost i kvalitetu,

 4. Ivana Pakozdi, predavač, prodekan za razvoj;

 5. Adrian Beljo, viši predavač, prodekan za međunarodnu suradnju,

 6. dr. sc. Romana Lekić, pročelnica odjela za turizam,

 7. Maja Samardžić Gašpar, predavačica, predstavnica nastavnika,

 8. Marta Takahashi, predavačica, predstavnica suradnika,

 9. Tomislavka Ivanda,  glavna tajnica, predstavnica zaposlenika,

 10. Renata Radovčić, studentica

 11. Nika Medvid, studentica