Natječaj za naslovno nastavno zvanje u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija

13.4.2022

Klasa: 602-04/22-01/11

Ur. broj: 251-551-06-22-1056

Zagreb, 13. travnja 2022.

Na temelju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 36. i 72. Statuta i odluke Stručnog vijeća, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment raspisuje

                                                    NATJEČAJ

I. Za izbor u naslovno nastavno zvanje:

1. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija (više izvršitelja).

Ad. I.

Pristupnici za izbor u naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, Statutom i aktima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku sljedeću dokumentaciju:

  • životopis u europass formatu i narativni,
  • popis radova i preslike radova relevantne za postupak izbora,
  • presliku odgovarajuće diplome o završenom studiju i postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju,
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  • odluku o prethodnom izboru u zvanje,
  • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda HZMO-a o ostvarenom stažu),
  • potvrdu o održanim satima nastave u sustavu visokog obrazovanja,
  • strani državljani dostavljaju dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina C1 u govoru, čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,
  • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj za izbor u nastavna ili naslovna nastavna zvanja».

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb