Diplomski studij 
VODSTVO I MENADŽMENT

Studij daje jedinstveni doprinos obrazovanju poslovnih lidera i modernih menadžera današnjice koji će moći uspješno savladavati suvremene društvene i poslovne izazove.
Diplomski studij VODSTVO I MENADŽMENT
TRAJANJE
2 godine
4 semestra
ECTS BODOVI
120
STRUČNA PRAKSA
300 sati
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
magistar poslovnog upravljanja (mag. oec.)

Studirati Vodstvo i menadžment na Bernaysu

Studij jedinstven u Republici Hrvatskoj po profilu i sadržaju izvođenja na diplomskoj razini. Osmišljen je na način da odgovora na potrebe tržišta za stručnjacima vodstva u poslovanju, koji imaju izgrađene kompetencije visoke razine te mogu voditi i poticati ostvarivanje poslovnih ciljeva u širokom spektru poslovnih i poduzetničkih aktivnosti.

Tehnološke, društvene i zdravstvene okolnost promijenile su način kako pojedinci i organizacije, doživljavaju ulogu vodstva u organizacijama. Njihova svijest o efektivnosti, efikasnosti i dobrobiti zaposlenih, kao i o održivosti organizacija, daleko je veća nego prije. U skladu s povećanom potrebom za održivošću i konkurentnošću organizacija te rastućim potrebama za podrškom operativnom i srednjem menadžmentu, raste i potražnja za angažmanom stručnjaka za suvremene formate vodstva i menadžmenta koje posjeduju magistri poslovnog upravljanja specijalizirani za vodstvo i menadžment. 

Promjene poslovnog okružja, načina djelovanja organizacija i poslovanja u cjelini već duže vrijeme pozivaju na promjene u obrazovnom procesu u smjeru inovativnosti i izvrsnosti potrebne poslodavcima kako bi ljudskim potencijalima doprinijeli jačanju vlastite konkurentnosti, ali i kvalitete i internacionalizacije obrazovanja.

Ovaj studij odgovara na taj apel snažnom orijentacijom na izvođenje obvezne, izborne i praktične nastave na engleskom jeziku te iznimnim opcijama za mobilnost studenata tijekom studiranja.

O studiju

Studij ima za cilj opremiti studente znanjima i vještinama za širok spektar poslovnog djelovanja i vođenja operacija i timova u organizacijama. Svrha mu je pripremiti studente za zahtjeve globalnog poslovanja i dovesti ih u izravan kontakt s potencijalnim poslodavcima i njihovim načinima rada. Ovaj studij je temelj poslovnog i osobnog razvoja pojedinca, kao i budućeg napredovanja u organizacijskoj hijerarhiji.

Program potiče kvalitetno razumijevanje makro, mikro i internog poslovnog okružja organizacije te stjecanje svih vještina i znanja neophodnih za razumijevanje upravljanja resursnom bazom u organizacijskom okružju, uključujući i soft skills menadžmenta i vodstva, kao i djelovanje u interkulturalnom okružju.

Dodatno obilježje koje diferencira ovaj studij od srodnih je izvođenje kolegija na engleskom i drugim jezicima te ponuda od čak 20 izbornih predmeta, koji studentima omogućavaju samostalno oblikovanje dijela programa. Ovime studenti  u skladu s vlastitim interesima i okolnostima produbljuju kompetencije u određenom užem području te šire svoju svjesnost o mogućnostima daljnjeg obrazovanja po završetku studija.

Brošura
Više o upisima

Struktura studija

Studij te osposobljava za donošenje kompleksnih odluka u izazovnom okruženju te donošenje dugoročnih odluka za poboljšanje osobnog razvoja i rasta, čime stječeš kompetencije svojstvene strateškom vodstvu i vrhovnoj razini menadžmenta u organizacijama. 

Uz 11 obveznih kolegija na prvoj godini studija biraš i tri izborna kolegija iz ponude od ukupno 20 izbornih kolegija. Tijekom prve godine studija izvode se kolegiji koji pružaju specijalistička znanja za obrazovanje modernih lidera i menadžera upravljačkih funkcija u poduzećima i drugim poslovnim sustavima i organizacijama. Naime, polaznici studija stječu potrebna znanja i vještine iz poslovne ekonomije, poslovnog upravljanja i menadžmenta.

Tijekom druge godine izvode se kolegiji koji dodatno produbljuju stručne kompetencije i sposobnosti studenata za moderno vodstvo i menadžment. Na drugoj godini uz sedam obveznih kolegija biraš i jedan izborni kolegij iz ponude od ukupno 20 izbornih kolegija.  

Od 18 obveznih kolegija, šest se izvodi na engleskom jeziku, dok se od 20 izbornih kolegija, sedam izvodi na engleskom i drugim jezicima. Stručnu praksu i diplomski rad također možeš polagati na engleskom jeziku. Uvjet za završetak studija je i izrada diplomskog rada na hrvatskom ili stranom jeziku pod mentorstvom nekog od nastavnika tijekom posljednjeg semestra studija, čime pokazuješ svoju integriranu kompetentnost u području.

Stručna praksa

Budući je cilj diplomskog studija pripremiti studente za zahtjeve globalnog poslovanja i dovesti ih u izravan kontakt s potencijalnim poslodavcima i njihovim načinima rada, stručna praksa je obavezni dio studijskog programa i obaveza svih redovnih studenata. 

Cilj stručne prakse je kroz praktičnu nastavu i konkretan rad u odabranoj organizaciji koja je dio nastavne baze Veleučilišta Edward Bernays aplicirati znanja i vještine primjenjive u širokom spektar poslovnog djelovanja i vođenja operacija i timova u organizacijama, kao i steći inicijalno radno iskustvo i kompetencije koje studentima omogućuju kvalitetno uključivanje na tržište rada.

Sadržaj stručne prakse je stjecanje uvida i inicijalnih radnih iskustava te upoznavanje studenta sa različitim poslovnim područjima, kako bi provjerili svoje izbore profesija i buduće potencijalno zaposlenje u kontroliranom okružju, kao i povezali se s budućim poslodavcima koji planiraju osnaživanje pojedinih segmenata poslovanja novim zaposlenicima. 

Kroz 300 sati stručne prakse, student prolazi sve odjele organizacije u kojima aplicira stečeno znanje i stječe konkretno iskustvo rada u realnom sektoru i iz “prve ruke“ dobiva uvid u potrebne vještine i kompetencije za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Student svoje iskustvo opisuje u dnevniku stručne prakse, kojeg nakon obavljene prakse predaje koordinatoru za stručnu praksu. Stručnu praksu možeš polagati na engleskom jeziku.

Studenti provode stručnu praksu u organizacijama iz različitih industrija, a poslovi koje studenti obavljaju u organizacijama uvijek su iz područja poslovnih aktivnosti organizacije, konkretno povezanih s poslovnom ekonomijom.

Više o stručnoj praksi na Bernaysu možeš pročitati ovdje.

Izborni kolegiji

Sukladno temeljnim vrijednostima kojima teži studijski program Vodstvo i menadžment u ponudi Studija je 20 izbornih kolegija koji obrađuju avangardne teme iz područja vodstva i menadžmenta. Ponuda od 20 izbornih predmeta omogućava ti samostalno oblikovanje dijela studijskog programa u skladu s vlastitim interesima i preferencijama te stjecanje kompetencija u određenom užem području u kojem se želiš usavršavati po završetku studija. Sve dodatno omogućava mobilnost i internacionalizaciju studiranja.

Od 20 izbornih kolegija, sedam se izvodi na engleskom i drugim jezicima. 

Pregled izbornih kolegija donosi tablica niže:

Uvjet upisa izbornog kolegija na engleskom jeziku je B2 razina, a na njemačkom i francuskom jeziku B1 razina. Napomena: *the course Croatian Language and Culture is offered as an Facultative Course only for Erasmus students.

Ishodi 

Diplomski studij ima za cilj opremiti studente znanjima i vještinama za širok spektar poslovnog djelovanja i vođenja operacija i timova u organizacijama. Sposobnosti i kompetencije poslovnog upravljanja na način kako ih konceptualizira stručni diplomski studij značajno nadmašuju tradicionalna ekonomskih znanja, pružajući interdisciplinarna znanja o poslovanju u globalnom okružju, upravljanju poslovanjem, odlučivanju i vođenju.

Generički ishodi učenja

Opći ishodi učenja

Specifični ishodi učenja

Program DIPLOMSKOG studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

SEMESTAR  2. (ljetni)

DRUGA GODINA, SEMESTAR 3. (zimski)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji
26
Korporativno upravljanje
30+10
5
Brand Management (en)
20+20
5
Strateško upravljanje ljudskim potencijalima
20+10
4
Poslovna strategija
20+10
4
Strateško komuniciranje
15+15
4
Vođenje organizacijskih promjena
20+10
4
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS boda, najmanje jedan kolegij)
4
Izborni kolegij 1
4

SEMESTAR 4. (ljetni)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Obvezni kolegiji
30
Metodologija društvenih znanosti
20+20
5
Stručna praksa
0+300
10
Diplomski rad
0+450
15

Popis izbornih predmeta na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Vodstvo i menadžment

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Skupina B – Modul EMT - Upravljanja doživljajem uturizmu (12 ECTS)
Praktikum za upravljanje   doživljajem u turizmu  
0+30
2
Napomena: * Uvjet upisa kolegija na stranom jeziku jest odgovarajuća razina znanja: B2 za engleski jezik, B1 za njemački ifrancuski jezik. ** Only for Erasmus students. *** Kolegij se izvodi uzimskom semestru
Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Skupina D – Stručni i znanstveni projekti
Stručni projekt vodstva
4

Gdje raditi nakon završenog diplomskog studija?

Studirajući na Bernaysu, učit ćeš i pripremati se za uspješnu poslovnu karijeru više razine menadžmenta u organizacijama različitih profila ili za pokretanje, vođenje i upravljanje vlastitim poduzetničkim poduhvatom. Studij razvija analitičko, sistemsko i kreativno razmišljanje te sposobnost prepoznavanja  konteksta okruženja i poslovnih situacija te sposobnost i potreba ljudskih potencijala, s ciljem stvaranja proaktivne organizacijske kulture, growing mindseta te uspješnog vođenja i upravljanja timovima, kao i organizacijskom konkurentnošću i održivošću.

Riječ je o dinamičnom poslu s fokusom na odgovornost i ostvarivanje ciljeva koje podrazumijeva vođenje ljudi i upravljanje organizacijskim cjelinama, aktivnostima i poslovanjem, a zahtjeva hrabrost, snalažljivost, timski rad, emocionalnu inteligenciju uz napredne upravljačke vještina i vještine vodstva te promišljanje, odlučivanje, odgovornost, agilnost i stručnost, kao i vođenje ljudi i drugih organizacija. 

Potreba tržišta rada za stručnjacima u području vodstva i korporativnog upravljanja kao svojstvenog meta-menadžmenta proizlazi iz činjenice da se internacionalno i nacionalno makro i mikro okružje značajno promijenilo i nastavlja se ubrzano mijenjati, slijedom disruptivnih promjena u različitim sektorima gospodarstva. 

Kako studij Vodstvo i menadžment obrazuje i stvara poslovne lidera i moderne menadžere današnjice koji će moći uspješno savladavati društvene i poslovne izazove, magistri poslovnog upravljanja – (Master in Leadership and Management – MLM) profila bit će konkurentni na tržištu na pozicijama višeg menadžmenta te će moći suvereno odgovoriti na potrebe tržišta rada za stručnjacima vodstva u poslovanju u različitim industrijama i organizacijskim formatima, budući da će imati izgrađene kompetencije vrhovne razine i moći voditi i suportivno poticati ostvarivanje poslovnih ciljeva u širokom spektru poslovnih i poduzetničkih aktivnosti. 

DIPLOMA
Završetkom stručnog diplomskog studija Vodstvo i menadžment stječe se stručni naziv: stručni magistar poslovnog upravljanja. Kratica: mag. oec.

I.

Godišnja školarina za upis na stručni diplomski studij Vodstvo i menadžment

Model A:

4.350,00 eur

Cijeli iznos školarine uplaćuje se u roku od osam dana od upisa. Cijena školarine izraženaje s popustom u iznosu 250 eur.

Model B:

4.600,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se u dva jednaka obroka po 2.300,00 eur početkom svakoga semestra; (1) pri upisu u akademsku godinu, (2) prije početka ljetnog semestra.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Model C:

4.600,00 eur

Iznos školarine uplaćuje se do 11 mjesečnih obroka, prvi obrok plaća se pri upisu i iznosi 600 eur, a preostali obroci u 10 jednakih anuiteta u iznosima po 400 eur.

Kandidat za upis koji odabire obročni način plaćanja školarine, na upisu dobiva zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate iznosa školarine, koju je potrebno solemizirati kod javnog bilježnika o svojem trošku.

Studenti su oslobođeni plaćanja troškova upisa i troškova provedbe razredbenoga ispita.

Školarina uključuje

 • ­ Predavanja, vježbe i radionice prema izvedbenome nastavnom planu studija.
 • ­ Tri ispitna roka za svaki kolegij u sklopu jedne akademske godine.
 • ­ Uporabu intranetske platforme institucije.
 • ­ Korištenje dijela ključne literature iz područja komunikacija i turizma.
 • ­ Uporabu knjižnog fundusa koji sadrži svu obveznu i dodatnu literaturu.
 • ­ Korištenje sustava studentske prakse kod Bernaysovih akademskih partnera.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Masterclass predavanjima.
 • ­ Sudjelovanje na Bernays Akademijama izvan nastavnoga programa.
 • ­ Individualan rad sa studentskim savjetnikom za vrijeme trajanja studija.
 • ­ Održavanje terenske nastave za pojedine kolegije.
 • ­ Korištenje informatičkoga laboratorija.
 • ­ Testiranje semestra, upisni postupak u viši semestar/godinu.
 • ­ Korištenje sportskoga programa.