Stručni diplomski studij
UPRAVLJANJE DOŽIVLJAJEM U TURIZMU

Studirati Upravljanje doživljajem u turizmu na Benaysu znači ulazak u svijet ekonomije doživljaja i susret s čitavim s nizom iskustava poput doživljaja lokalne kulture, odmora, kulturnih događanja, vrhunskih eno i gastro doživljaja ili aktivnosti u slobodno vrijeme.
Diplomski stručni studij UPRAVLJANJE DOŽIVLJAJEM U TURIZMU
TRAJANJE
dvije godine
(četiri semestra)
ECTS BODOVI
120
STRUČNA PRAKSA
300
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
magistar ekonomije (mag. oec.)

FAQ

FAQ

Spajanje Bernaysa i Algebre u Sveučilište Algebra Bernays dosada je najveća promjena za naše veleučilište koje se čvrsto pozicionira među vodeće privatne visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj.
Upisi na studije provode se redovito kao i do sada!
Pročitajte najčešće postavljena pitanja ili nam postavite pitanja koja vas zanimaju!

Studij se više ne izvodi i nema novih upisa.

Ako te zanima diplomski studij na Bernaysu pogledaj kolegije na našem studiju Vodstvo i menadžment!

Struktura

Kroz studij i posebno osmišljene vježbe savladat ćete važnost komunikacije za kreiranje doživljaja za bolju pozicioniranost na turističkom tržištu. Paralelno će vas se osposobljavati za ekonomsku, ekološku i društvenu analizu turizma u sklopu nastojanja da Hrvatska postane jedno od najprivlačnijih odredišta sredozemnog turizma, a vodeći računa o posljedicama tog procesa na društvo na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Tijekom studija posebna pozornost se posvećuje sociokulturnim čimbenicima turizma. Kroz nastavni program pokušava se utjecat na postojeću situaciju zbog čega se teme kolegija usmjeravaju prema turističkim procesima koji su karakterizirani kao susretanje i uzajamna kulturna komunikacija osoba različitih sociokulturnih i socioekonomskih pripadnosti te učincima takve komunikacije u kreiranju i razvoju turističkih proizvoda.

Tema diplomskog studija u skladu je sa znanstvenim temeljima koji pokazuju da je turistička destinacija endogeni lokalni sustav ili turistički poduzetnički okrug, ali i specifičan turistički proizvod koji je supstrat gospodarskih, prirodnih, društvenih i kulturnih elemenata.

1. godina

1. semestar

6 obaveznih kolegija

30 ECTS

2. semestar

4 obaveznih kolegija

Izborni kolegij 1

Izborni kolegij 2

Izborni kolegij 3

30 ECTS

2. godina

3. semestar

7 obaveznih kolegija

30 ECTS

4. semestar

1 obavezni kolegij

Stručna praksa

Diplomski rad

30 ECTS

OPĆE KOMPETENCIJE

Studenti za vrijeme studija stječu potrebne kompetencije kako bi turističku destinaciju i druge aktere u kulturi, industriji turizma i zabave učinili različitima i poželjnijima na turističkoj i kulturnoj sceni. Model studija sa svojim kolegijima i praksom slijedi ovaj proces kreiranja iskustva i doživljaja kroz četiri osnovne razine: proizvođač, proizvodnja, ponuda (proizvod) i rezultat (iskustvo i doživljaj).

Poseban naglasak na diplomskom studiju stavljen je na kreativni turizam, poduzetništvo i povezivanje turizma s kreativnim industrijama u Hrvatskoj, uzimajući u obzir činjenicu da promjene u gospodarskom sustave Hrvatske dovode do ubrzanog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obiteljskog poduzetništva u turističkoj ponudi, a posebice u samoj turističkoj destinaciji.

U okviru nastavnog programa posebno su osmišljeni kolegiji kreativnog turizma i praktikum upravljanja doživljajem i tijekovima turista kroz vježbe na terenu, ali i cijeli set izbornih kolegija koji svojom raznovrsnošću omogućuje studentima odabir kolegija koji najviše odgovaraju njihovim interesima i preferencijama.

Student po uspješnom završetku studija kao „menadžer doživljaja“ može svome timu podijeliti „uloge“, pomoći im da uđu u „karakter uloge“ i posebice im pomoći u probi prije nego izađu u destinaciju kao „pozornicu“.

U turizmu putnik/turist prolazi kroz nekoliko faza, od planiranja do boravka u destinaciji (customer/visitor journey i digital journey) stoga je u diplomski studij pomno ugrađena svaka od ovih faza na holistički mnogo dubljoj i sofisticiranijoj razni, zbog čega student po uspješnom završetku studija kroz konkretne aktivnosti u praksi može dodati element doživljaja kao dio cjelokupnog procesa u razvoju destinacije.

Ekonomija doživljaja

Temeljna znanja i vještine koje studenti dobivaju ovim studijem vezana su za TEM (Total Experience Management), odnosno ekonomiju doživljaja, kreiranje iskustva i doživljaja i znalačko upravljanje tim iskustvom i doživljajem koji iz njega proizlaze. Primjena TEM-a u industriji turizma i slobodnog vremena vodi do razvitka više razine svijesti o vlastitoj vrijednosti, do razvoja boljeg razumijevanja, su-kreacije i sinergije na razini cijele turističke destinacije, turističke organizacije i hotela. Svrha proučavanja ekonomije doživljaja je upoznati studente s važnošću doživljaja i iskustva jer je doživljaj prepoznat kao ključ uspjeha, inovacije i konkurentnosti. Studij obrađuje pojam vrijednosti stvorenog doživljaja i utjecaja na imidž proizvoda i lojalnost kupca te upoznaje studente s metodama i tehnikama upravljanja doživljajem i s primjerima dobre prakse i primjenama tehnika i metoda na konkretnim primjerima pri čemu studenti razvijaju vlastiti kreativni potencijal i sposobnost u svrhu razvijanja pozitivnih emocija i širenja zadovoljstva kao dodane vrijednosti za imidž destinacije i potporu brend komunikaciji.

Projektni menadžment

Srž projektnog menadžmenta obuhvaća planiranje, organiziranje, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, unutar planiranog budžeta, vremena i drugih zadanih parametara izvedbe. Proučavanjem aktivnosti projektnog menadžmenta u sklopu studija omogućuje se razumijevanje kompleksnog procesa upravljanja projektima i njegovim zakonitostima, upoznaje studente s pojmovima i koracima upravljanja projektima, životnim ciklusom komunikacijskog projekta, važnošću postavljanja komunikacijskih ciljeva, određivanja dionika i ciljnih javnosti te analitičkim metodama, definiraju se postupci upravljanja izmjena i ishoda projekta te upravljanja problemima i rizicima.

Promotivne strategije

Svrha proučavanja promotivnih strategija u turizmu je analiza promocije na makro i mikro razini kao važnog elementa marketinškog miksa u turizmu te definiranje načina kako se trebaju koristiti pojedini elementi promocije da bi se uspostavila kvalitetna strategija promocije i iskoristile okolnosti za stvaranje željenih učinaka na turističkom tržištu. Cilj je upoznati se s politikom promocije na turističkom tržištu i dobiti uvid u teorijski i praktični aspekt promocije turističkih proizvoda i usluga raznih turističkih subjekata, ali i turističke destinacije.

Interkulturalna komunikacija

Interkulturalna komunikacija je područje koje se usredotočuje na važnost kulture u našim životima i načine na koje je kultura povezana s komunikacijskim procesima i na njih utječe. Koristeći priče i rasprave, kolegiji posvećeni ovom području osmišljeni su kako bi povećali našu osjetljivost na druge kulture, svijest o vlastitom kulturnom podrijetlu i kontekstu (društvenom, kulturnom i povijesnom) u kojem živimo i komuniciramo. Kako bi se istražili ovi koncepti i pitanja, studij proučava transkulturalnu komunikaciju putem interaktivnih platformi za zajedničko podučavanje i izvan mreže i na mreži.

POSEBNE KOMPETENCIJE

Potražnja za praktičnim znanjem, vještinama i stavovima s vremenom kontinuirano raste. Kako bi se nosili s rastućom potrebom za praktičnim vještinama, potrebno je steći skup ključnih kompetencija, uključujući poznavanje turističke djelatnosti, komunikacijskih procesa, ali radnih navika te poslovnih procesa.

Nastava na stručnom diplomskom studiju sastoji se od teorijskih predavanja, rješavanja studija slučaja, vježbi i stručne prakse koju je moguće obavljati u Hrvatskoj i inozemstvu. Tijekom prakse studenti su, ovisno o specifičnostima organizacije u kojoj je obavljaju, izravno uključeni u svakodnevne aktivnosti i problematiku rada te imaju priliku upoznati specifičnosti organizacije i područja na kojem ona djeluje.

Ishodi na razini studijskog progama

Program stručnog DIPLOMSKOG studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

SEMESTAR  2. (ljetni)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 12 ECTS boda, najmanje tri  kolegija)  
45+45
12
Izborni kolegij 1
4
Izborni kolegij 2
4
Izborni kolegij 3
4

IZBORNI KOLEGIJI

Skupina B – Predmeti na stranim jezicima
Nositelj
P + V
ECTS
Kolegij s diplomskoga studija PRM
Skupina C – Stručni i znanstveni projekti
Nositelj
P + V
ECTS
Language tandems (en)
4
Ukupno opterećenje predavanja, vježbi i terenske nastave 1. godine
180P + 240V = 420
60
Napomena: * Student upisuje tri izborna kolegija odnosno najmanje 12 ECTS bodova. Uvjet upisa kolegija na stranom jeziku jest odgovarajuća razina znanja: B2 za engleski jezik, B1 za njemački i francuski jezik.** Only for Erasmus students

SEMESTAR  3. (ZIMSKI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Leadership (en)
20 + 10
5
Organizacijski dizajn
20 + 10
4
Kulturne rute i novi trendovi
15 + 15
4
Praktikum posebnih oblika turizma
0 + 15
2

SEMESTAR  4. (LJETNI)

Studenti koji su upisali parcijalni upis, u ljetnom semestru upisuju kolegije ovisno o broju položenih ECTS bodova sukladno Odluci Stručnog vijeća o upisu kolegija više godine.
Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Ukupno opterećenje predavanja, vježbi i prakse 2. godine
125P + 175V + 300PR = 600
60

Gdje raditi nakon završenog stručnog diplomskog studija?

Na Bernaysu vjerujemo da se od prvog dana studija studentima moraju otvoriti vrata poslovnog svijeta i upravo zato inzistiramo da se studenti Bernaysa već za vrijeme studija pripremaju za poslovne izazove i uvode u poslovni svijet.

Alumniji Bernaysa u organizacijama gospodarskih i negospodarskih djelatnosti šireg područja turizma, kulture i industrije slobodnog vremena i zabave, kao što su organizacije povezane s turističkim, kulturnim, zabavnim, edukativnim, sportskim, rekreacijskim djelatnostima, u gradskim i županijskim uredima za kulturu, turizam i obrazovanje, sport i rekreaciju, muzejima i galerijama, javnim ustanovama u kulturi i sportu. Nadalje, moći će zaposliti u hotelima, turističkim naseljima, kampovima, ljetovalištima, turističkim zajednicama (DMO), turističkim agencijama (posebno receptivnog tipa i DMK), event menadžment agencijama, lječilištima, toplicama, wellness centrima, casinima i tematskim parkovima, zabavnim parkovima, šoping centrima, parkovima prirode i nacionalnim parkovima, prijevozničkim poduzećima (rent-a-car, autobuseri, zrakoplovne kompanije, zračne luke, željeznički prijevoznici), putničkim brodovima i kruzerima, marinama te kao organizatori animacijskih i zabavnih programa, festivala, poslovnih i stručnih skupova, radionica itd.

DIPLOMA

Završetkom stručnog diplomskog studija student/ica stječe stručni naziv magistar/a ekonomije (mag. oec.) čime je osposobljena obavljati kompleksne poslove na području turizma.