Stručni prijediplomski studij
MENADŽMENT I MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE

Studirati Menadžment i marketing turističke destinacije znači ulazak u uzbudljivi svijet turizma, proučavati njegovu ekonomsku, antropološku i sociološku perspektivu, upoznati se s radom turističkih agencija, hotelskih kuća i drugih turističkih tvrtki, ali i upoznati koncept marketinga, menadžmenta i organizacije događaja  
Preddiplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije
TRAJANJE
3 godine
6 semestara
ECTS BODOVI
180
STRUČNA PRAKSA
300 sati
TERENSKA NASTAVA
210 sati
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
prvostupnik ekonomije
(bacc. oec.)

Studirati turizam na Bernaysu

Suvremeni razvoj turističkog sektora podrazumijeva osmišljavanje potpuno novih i inovativnih usluga, ali i implementaciju novih i drugačijih aktivnosti turističkih djelatnika za čiju provedbu oni moraju biti vrhunski obrazovani. Turistička destinacija postala je jedan od odlučujućih faktora za razvoj turizma jer se fokus pomaknuo s turoperatora i turističkih agencija na turističku destinaciju, lokalne dionike u turizmu i turistička poduzeća te lokalno stanovništvo, koje sve više sudjeluje u turističkoj djelatnosti kao privatni iznajmljivači smještaja, upravitelji OPG-ova, proizvođači suvenira, vlasnici privatnih muzeja, vlasnici privatnih hotela i kampova, ali i dobavljači vrhunskih kvalitetnih domaćih namirnica velikim hotelskim lancima. O razvoju destinacije, podizanju kvalitete ponude i razvoju suradnje među lokalnim subjektima najčešće će se brinuti destinacijski menadžeri i destinacijske menadžment organizacije, stoga se za takve poslove treba kvalitetno obrazovati.

Prepoznavanje društvene prirode turističkog proizvoda važno je zbog lokalne zajednice jer ona ima važnu ulogu u kreiranju turističkih proizvoda koji su društveno i kulturno održivi. Upravo navedeno su teme kojima se bave Bernaysovi studiji turizma, a koji studentima i budućim turističkim stručnjacima nude kompetencije potrebne za ovakav vid razvoja turizma.

O studiju

Trogodišnji prijediplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije usmjeren je na razvoj dinamičke komponente turizma te nudi širok spektar znanja i mogućnosti za kvalitetno zaposlenje. U okviru prijediplomskog studija stjecat ćete temeljna teorijska, metodološka i aplikativna znanja iz različitih grana i područja društvenih znanosti, a savladavanjem teorijskih i praktičnih aspekata steći ćete kompetencije koje vas u potpunosti osposobljavaju za rad u domaćem i međunarodnom turizmu te industriji zabave.

Prijediplomski studij se izvodi u šest semestara kroz koje ćete stjecati praktična i teorijska znanja o brizi o sigurnosti i zaštiti zdravlja lokalnog stanovništva i turista, dostupnosti turističke destinacije (fizičkoj i marketinškoj), kvaliteti turističkog doživljaja te društvenoj i ekološkoj održivosti.

Struktura studija

Prijediplomski studij predstavlja programski, sadržajno i metodološki najinovativniji studij turizma u Hrvatskoj, a usmjeren je na razvoj dinamičke komponente turizma. Jedinstven koncept obrazovanja studija utemeljen je na brizi o sigurnosti i zaštiti zdravlja lokalnog stanovništva i turista, dostupnosti turističke destinacije (fizičkoj i marketinškoj), kvaliteti turističkog doživljaja te društvenoj i ekološkoj održivosti.

Posebna pažnja u obrazovanju studenata za vrjeme studija posvećena je važnosti turističkog doživljaja i iskustva u okviru kojih se studenti usmjeravaju da turistički prostor sagledaju na holistički način kroz ekonomsku, antropološku i sociološku perspektivu, a to uključuje prostore resursa, aktivnosti i doživljaj.

Koncept studija kroz sve tri godine (šest semestara) prati proces razvoja turističke destinacije, a u završnoj trećoj godini kroz različite strategije „pomlađivanja“ dobivate uvid u načine kako na konkretnim primjerima iz prakse prepoznati indikatore koji ukazuju na stagnaciju destinacije, analizirati ih te predložiti poboljšanja i nove modele za uspješan rad destinacije kao cjelovitog sustava.

1. godina

1. semestar

7 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

30 ECTS

2. semestar

6 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

Terenska nastava

30 ECTS

2. godina

3. semestar

7 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

Strani jezik 2

30 ECTS

4. semestar

6 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

Strani jezik 2

Terenska nastava

Izborni kolegij 1

30 ECTS

3. godina

5. semestar

7 obaveznih kolegija

30 ECTS

6. semestar

1 obavezni kolegij

Stručna praksa

Praktikum

Izborni kolegij 2

Izborni kolegij 3

Završni rad

30 ECTS

Opće kompetencije

Opće kompetencije temelje se na obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja ekonomije, turizma, prometa, prostornog planiranja, prava, informacijske tehnologije i stranih jezika. Tijekom studija savladat ćete teorijske i praktične aspekte edukacije kao i potrebne osobine i kompetencije stručnjaka za rad u međunarodnom turizmu i industriji zabave. Usvojit ćete alate i metode pomoću kojih možete permanentno tražiti nova saznanja i trenirati vještine i po završetku prijediplomskog studija te će vam se otvoriti mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju.

Turističko gospodarstvo

Cilj proučavanja turizma u sklopu studija je upoznati se s pojmom turizma i turističkog gospodarstva, steći znanje o povijesti turizma u svijetu i na prostoru današnje Hrvatske, steći znanja o konceptu turističke destinacije, sustavu upravljanja turističkom destinacijom, konkurentnosti turističke destinacije, marketingu turističke destinacije i procesu planiranja razvoja turističke destinacije, postići sveobuhvatno razumijevanje temeljnih načela turizma i obilježja koja razlikuju turizam od ostalih područja ljudskog djelovanja te potaknuti kreativnost, produktivnost i samostalnost studenata u raspravi oko turizma općenito.

Ekonomija

Ekonomija je društvena znanost koja proučava način upravljanja raspoloživim resursima za zadovoljenje ljudskih potreba. Cilj proučavanja ekonomije na studiju je upoznavanje s temeljima ekonomske znanosti, ekonomskim principima, ekonomskim zakonitostima, ekonomskim strukturama, tržištima i ekonomskim institucijama u EU i ekonomski razvijenim zemljama, upoznavanje kako se ekonomski principi primjenjuju na poslovno okruženje, upoznavanje s ekonomskim načelima i učincima tih načela na poduzeća u realnom poslovnom okruženju, te upoznavanje s temeljnim učenjem o poduzećima u makro-ekonomskom okruženju, odnosno utjecajem makro-ekonomskih struktura na upravljanje poduzećima.

Menadžment

Djelatnost planiranja, organiziranja, kombiniranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnosti i organizacijskih resursa kojoj je svrha postizanje organizacijskih ciljeva. Kvalitetan menadžment smatra se najvažnijim resursom i temeljnom pretpostavkom uspješnosti svake organizacije i društva te je differentia specifica između uspješnih i neuspješnih, razvijenih i nerazvijenih. Svrha proučavanja menadžmenta u okviru studija je upoznati studente s osnovnim pojmovima, kao i s ulogom i važnosti menadžmenta, upoznati se s razumijevanjem menadžmenta kao procesa upravljanja kroz teoriju i praktične primjere, omogućiti studentima uvid u alate menadžmenta te razumijevanje upravljačke funkcije menadžmenta kao što su planiranje, organiziranje, vođenje, upravljanje ljudskim resursima i kontrola.

Marketing

Marketing je proces planiranja i provođenja stvaranja ideja, proizvoda i usluga, određivanja njihovih cijena, promocije i distribucije kako bi se obavila razmjena koja zadovoljava ciljeve pojedinaca i organizacija. Proces marketinga obuhvaća slijed svih djelatnosti koje povezuju proizvodnju i potrošnju, omogućujući da proizvodi i usluge idu potrošačima, a informacije o potrebama potrošača proizvođačima. Kao znanstvena disciplina marketing je bihevioristička znanost koja teži objašnjenju odnosa razmjene. U sklopu studija marketing se proučava u širem kontekstu kao marketing turističke destinacije s ciljem svladavanja temeljnih znanja o upravljanju marketingom turističke destinacije, razumijevanja obilježja turističkog tržišta, posebnosti marketinga turističke destinacije, segmentacije tržišta, te tržišnog pozicioniranja kako bi studenti stekli znanja i vještine potrebne za razvoj odgovarajuće marketinške strategije i marketinškog miksa te osmišljavanje i upravljanje projektom destinacijskog marketinga.

Održivi razvoj turizma

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti. sadrži viziju razvoja turizma u Republici Hrvatskoj u smjeru održivosti, razvojnepotrebe i potencijale koje treba ostvariti te donosi konkretna prioritetna područja za ostvarenjestrateških ciljeva koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanjeglobalnih trendova. U sklopu studija studente se upoznaje s osnovama teorije turističkog sustava, osnovnim značajkama primjene sustavnog pristupa u turizmu te prednostima sustavnog pristupa u odnosu na klasične pristupe istraživanja. Upoznavanje sa teorijom sustava pomaže u odmaku od analitičkog načina razmišljanja te sagledavanju turizam u svojstvu sustavnih mislioca. Studij pruža temeljna znanja i razumijevanje osnovnih pojmova, koncepata i kodeksa koji se odnose na odgovorno poslovanje u turizmu te uči studente korištenju strategija i taktika upravljanja konfliktima, marketinga proizvoda održivog turizma, ali i razlikovanja dobrih od loših primjera u praksi.

Kreativna industrija

Proučavanjem kreativnih industrija i inovacija u turizmu utječe se na podizanje svijesti o značaju kreativne industrije i njezinih sektora, njezinom doprinosu turizmu te o glavnim preprekama i pitanjima povezivanja u svim oblicima suradnje, a u kontekstu održivog razvoja zasnovanog na znanju i inovativnosti. Svrha izučavanja kreativnih industrija u sklopu studija je upoznavanje s prijedlogom organizacijskog modela kreativne industrije u Hrvatskoj i njezinih 12 sektora te kroz kombiniranje kritičkog i akademskog pristupa kreativnoj industriji poticanje razvoja praktičnih, stručnih i menadžerskih vještina potrebnih za razvoj inovativnih projekata u turizmu.

Strani jezici

Strani jezici, posebno engleski, u današnje doba interneta i tehnologije dio su svakodnevnog života i upotrebe kako u privatnom tako i u poslovnom i profesionalnom aspektu života. Engleski jezik je danas glavni jezik medija i interneta, stoga poznavanje tog i drugih stranih jezika uvelike može pomoći u razumijevanju poslovnih procesa, partnera i klijenata. Studenti tijekom pet semestara uče poslovni engleski, a kao drugi jezik mogu birati između njemačkoga, talijanskoga, francuskoga ili španjolskoga jezika.

Posebne kompetencije

Kritičko mišljenje, poslovna kreativnost i sposobnost rada u timu jednako su važni za izgradnju održivih karijera, stoga su to kompetencije koje se potiču na prijediplomskom studiju.

Zahvaljujući jedinstvenom modelu obrazovanja koji spaja teorijska i praktična znanja, Bernaysovi studenti od prve godine studija počinju graditi svoje karijere pohađajući organiziranu praksu u turističkim destinacijama, hotelijerskim i turističkim objektima, turističkim agencijama, turističkim zajednicama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, event menadžment kompanijama i agencijama, strukovnim udrugama u turizmu, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, marinama i lučicama nautičkog turizma, poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama, koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu stručnog studija.

Kroz terensku nastavu u zemlji i inozemstvu, posjete stručnim sajmovima i skupovima studenti kroz osobno iskustvo uče o vrstama destinacija, njihovom načinu funkcioniranja te osmišljavanju, razvoju i unaprjeđenju turističke destinacija u skladu s posebnim oblicima turizma i novim trendovima.

Sva teorijska znanja potkrijepljena su iskustvenim spoznajama, a snažan naglasak stavljen je na proučavanje različitih strategija razvoja, upravljanje destinacijskim menadžmentskim kompanijama i destinacijskim menadžmentskim organizacijama, hotelskim i smještajnim menadžerskim kompanijama i sustavima, pri čemu je posebno obuhvaćena specifičnost dizajna organizacijskih struktura, ali i stil menadžmenta na razini određenog poduzeća u turizmu i industriji zabave te radnoj praksi kroz pozitivne i negativne primjere.

Ishodi na razini studijskog progama

Program stručnog prijediplomskog studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

SEMESTAR  2. (ljetni)

SEMESTAR  3. (ZIMSKI)

SEMESTAR  4. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS  boda, u pravilu jedan kolegij)
15 + 15
4
Izborni kolegij 1
15 + 15
4
Ukupno  opterećenje predavanja, vježbi i terenske nastave 2. godine
235P + 200V + 120TR = 555
60
*Izvodi se iznimno u Akad. god. 2022./2023. ** Izvodi se od Akad. god. 2023./2024.

SEMESTAR  5. (zimski)

SEMESTAR  6. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Izborni kolegij (odabire se najmanje 8 ECTS boda, u pravilu dva kolegija)
30 + 30
8
Izborni kolegij 2
4
Izborni kolegij 3
4
Ukupno  opterećenje predavanja, vježbi i prakse 3. godine
160P + 380V + 300PR = 840
60

IZBORNI KOLEGIJI

Napomena:* Only for Erasmus students

Gdje raditi nakon završenog prijediplomskog studija?

Na Bernaysu vjerujemo da se od prvog dana studija studentima moraju otvoriti vrata poslovnog svijeta i upravo zato inzistiramo da se studenti Bernaysa već za vrijeme studija pripremaju za poslovne izazove i uvode u poslovni svijet.

Alumniji Bernaysa rade kao savjetnici u turističkim zajednicama, turističkim agencijama, udrugama, turističkim savezima, odjelima za turizam gradskih uprava, odjelima za turizam županija, odjelima za turizam Ministarstva turizma, hotelskim objektima, poslovnim sustavima, event menadžment tvrtkama, nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, marinama i lučicama, plažama, zabavnim centrima, marketinškim agencijama, agencijama za tržišne komunikacije, marketing menadžment odjelima, tvrtkama za consulting i sl.

DIPLOMA
Završetkom stručnog prijediplomskog studija student/ica stječe stručni naziv prvostupnika/ce ekonomije (bacc. oec.) čime je osposobljen/a obavljati osnovne poslove na području turizma.
kontakti