Stručni prijediplomski studij
MENADŽMENT I MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE

Studirati Menadžment i marketing turističke destinacije znači ulazak u uzbudljivi svijet turizma, proučavati njegovu ekonomsku, antropološku i sociološku perspektivu, upoznati se s radom turističkih agencija, hotelskih kuća i drugih turističkih tvrtki, ali i upoznati koncept marketinga, menadžmenta i organizacije događaja  
Preddiplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije
TRAJANJE
3 godine
6 semestara
ECTS BODOVI
180
STRUČNA PRAKSA
300 sati
TERENSKA NASTAVA
210 sati
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU STUDIJA
prvostupnik ekonomije
(bacc. oec.)

FAQ

FAQ

Spajanje Bernaysa i Algebre u Sveučilište Algebra Bernays dosada je najveća promjena za naše veleučilište koje se čvrsto pozicionira među vodeće privatne visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj.
Upisi na studije provode se redovito kao i do sada!
Pročitajte najčešće postavljena pitanja ili nam postavite pitanja koja vas zanimaju!

Studij se izvodi samo za već upisane studente i nema novih upisa u akademskoj godini 2024./2025.

Struktura studija

Prijediplomski studij predstavlja programski, sadržajno i metodološki najinovativniji studij turizma u Hrvatskoj, a usmjeren je na razvoj dinamičke komponente turizma. Jedinstven koncept obrazovanja studija utemeljen je na brizi o sigurnosti i zaštiti zdravlja lokalnog stanovništva i turista, dostupnosti turističke destinacije (fizičkoj i marketinškoj), kvaliteti turističkog doživljaja te društvenoj i ekološkoj održivosti.

Posebna pažnja u obrazovanju studenata za vrjeme studija posvećena je važnosti turističkog doživljaja i iskustva u okviru kojih se studenti usmjeravaju da turistički prostor sagledaju na holistički način kroz ekonomsku, antropološku i sociološku perspektivu, a to uključuje prostore resursa, aktivnosti i doživljaj.

Koncept studija kroz sve tri godine (šest semestara) prati proces razvoja turističke destinacije, a u završnoj trećoj godini kroz različite strategije „pomlađivanja“ dobivate uvid u načine kako na konkretnim primjerima iz prakse prepoznati indikatore koji ukazuju na stagnaciju destinacije, analizirati ih te predložiti poboljšanja i nove modele za uspješan rad destinacije kao cjelovitog sustava.

1. godina

1. semestar

7 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

30 ECTS

2. semestar

6 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

Terenska nastava

30 ECTS

2. godina

3. semestar

7 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

Strani jezik 2

30 ECTS

4. semestar

6 obaveznih kolegija

Strani jezik 1

Strani jezik 2

Terenska nastava

Izborni kolegij 1

30 ECTS

3. godina

5. semestar

7 obaveznih kolegija

30 ECTS

6. semestar

1 obavezni kolegij

Stručna praksa

Praktikum

Izborni kolegij 2

Izborni kolegij 3

Završni rad

30 ECTS

Opće kompetencije

Opće kompetencije temelje se na obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja ekonomije, turizma, prometa, prostornog planiranja, prava, informacijske tehnologije i stranih jezika. Tijekom studija savladat ćete teorijske i praktične aspekte edukacije kao i potrebne osobine i kompetencije stručnjaka za rad u međunarodnom turizmu i industriji zabave. Usvojit ćete alate i metode pomoću kojih možete permanentno tražiti nova saznanja i trenirati vještine i po završetku prijediplomskog studija te će vam se otvoriti mogućnost nastavka visokog obrazovanja na diplomskom studiju.

Turističko gospodarstvo

Cilj proučavanja turizma u sklopu studija je upoznati se s pojmom turizma i turističkog gospodarstva, steći znanje o povijesti turizma u svijetu i na prostoru današnje Hrvatske, steći znanja o konceptu turističke destinacije, sustavu upravljanja turističkom destinacijom, konkurentnosti turističke destinacije, marketingu turističke destinacije i procesu planiranja razvoja turističke destinacije, postići sveobuhvatno razumijevanje temeljnih načela turizma i obilježja koja razlikuju turizam od ostalih područja ljudskog djelovanja te potaknuti kreativnost, produktivnost i samostalnost studenata u raspravi oko turizma općenito.

Ekonomija

Ekonomija je društvena znanost koja proučava način upravljanja raspoloživim resursima za zadovoljenje ljudskih potreba. Cilj proučavanja ekonomije na studiju je upoznavanje s temeljima ekonomske znanosti, ekonomskim principima, ekonomskim zakonitostima, ekonomskim strukturama, tržištima i ekonomskim institucijama u EU i ekonomski razvijenim zemljama, upoznavanje kako se ekonomski principi primjenjuju na poslovno okruženje, upoznavanje s ekonomskim načelima i učincima tih načela na poduzeća u realnom poslovnom okruženju, te upoznavanje s temeljnim učenjem o poduzećima u makro-ekonomskom okruženju, odnosno utjecajem makro-ekonomskih struktura na upravljanje poduzećima.

Menadžment

Djelatnost planiranja, organiziranja, kombiniranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnosti i organizacijskih resursa kojoj je svrha postizanje organizacijskih ciljeva. Kvalitetan menadžment smatra se najvažnijim resursom i temeljnom pretpostavkom uspješnosti svake organizacije i društva te je differentia specifica između uspješnih i neuspješnih, razvijenih i nerazvijenih. Svrha proučavanja menadžmenta u okviru studija je upoznati studente s osnovnim pojmovima, kao i s ulogom i važnosti menadžmenta, upoznati se s razumijevanjem menadžmenta kao procesa upravljanja kroz teoriju i praktične primjere, omogućiti studentima uvid u alate menadžmenta te razumijevanje upravljačke funkcije menadžmenta kao što su planiranje, organiziranje, vođenje, upravljanje ljudskim resursima i kontrola.

Marketing

Marketing je proces planiranja i provođenja stvaranja ideja, proizvoda i usluga, određivanja njihovih cijena, promocije i distribucije kako bi se obavila razmjena koja zadovoljava ciljeve pojedinaca i organizacija. Proces marketinga obuhvaća slijed svih djelatnosti koje povezuju proizvodnju i potrošnju, omogućujući da proizvodi i usluge idu potrošačima, a informacije o potrebama potrošača proizvođačima. Kao znanstvena disciplina marketing je bihevioristička znanost koja teži objašnjenju odnosa razmjene. U sklopu studija marketing se proučava u širem kontekstu kao marketing turističke destinacije s ciljem svladavanja temeljnih znanja o upravljanju marketingom turističke destinacije, razumijevanja obilježja turističkog tržišta, posebnosti marketinga turističke destinacije, segmentacije tržišta, te tržišnog pozicioniranja kako bi studenti stekli znanja i vještine potrebne za razvoj odgovarajuće marketinške strategije i marketinškog miksa te osmišljavanje i upravljanje projektom destinacijskog marketinga.

Održivi razvoj turizma

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti. sadrži viziju razvoja turizma u Republici Hrvatskoj u smjeru održivosti, razvojnepotrebe i potencijale koje treba ostvariti te donosi konkretna prioritetna područja za ostvarenjestrateških ciljeva koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanjeglobalnih trendova. U sklopu studija studente se upoznaje s osnovama teorije turističkog sustava, osnovnim značajkama primjene sustavnog pristupa u turizmu te prednostima sustavnog pristupa u odnosu na klasične pristupe istraživanja. Upoznavanje sa teorijom sustava pomaže u odmaku od analitičkog načina razmišljanja te sagledavanju turizam u svojstvu sustavnih mislioca. Studij pruža temeljna znanja i razumijevanje osnovnih pojmova, koncepata i kodeksa koji se odnose na odgovorno poslovanje u turizmu te uči studente korištenju strategija i taktika upravljanja konfliktima, marketinga proizvoda održivog turizma, ali i razlikovanja dobrih od loših primjera u praksi.

Kreativna industrija

Proučavanjem kreativnih industrija i inovacija u turizmu utječe se na podizanje svijesti o značaju kreativne industrije i njezinih sektora, njezinom doprinosu turizmu te o glavnim preprekama i pitanjima povezivanja u svim oblicima suradnje, a u kontekstu održivog razvoja zasnovanog na znanju i inovativnosti. Svrha izučavanja kreativnih industrija u sklopu studija je upoznavanje s prijedlogom organizacijskog modela kreativne industrije u Hrvatskoj i njezinih 12 sektora te kroz kombiniranje kritičkog i akademskog pristupa kreativnoj industriji poticanje razvoja praktičnih, stručnih i menadžerskih vještina potrebnih za razvoj inovativnih projekata u turizmu.

Strani jezici

Strani jezici, posebno engleski, u današnje doba interneta i tehnologije dio su svakodnevnog života i upotrebe kako u privatnom tako i u poslovnom i profesionalnom aspektu života. Engleski jezik je danas glavni jezik medija i interneta, stoga poznavanje tog i drugih stranih jezika uvelike može pomoći u razumijevanju poslovnih procesa, partnera i klijenata. Studenti tijekom pet semestara uče poslovni engleski, a kao drugi jezik mogu birati između njemačkoga, talijanskoga, francuskoga ili španjolskoga jezika.

Posebne kompetencije

Kritičko mišljenje, poslovna kreativnost i sposobnost rada u timu jednako su važni za izgradnju održivih karijera, stoga su to kompetencije koje se potiču na prijediplomskom studiju.

Zahvaljujući jedinstvenom modelu obrazovanja koji spaja teorijska i praktična znanja, Bernaysovi studenti od prve godine studija počinju graditi svoje karijere pohađajući organiziranu praksu u turističkim destinacijama, hotelijerskim i turističkim objektima, turističkim agencijama, turističkim zajednicama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, event menadžment kompanijama i agencijama, strukovnim udrugama u turizmu, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, marinama i lučicama nautičkog turizma, poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama, koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu stručnog studija.

Kroz terensku nastavu u zemlji i inozemstvu, posjete stručnim sajmovima i skupovima studenti kroz osobno iskustvo uče o vrstama destinacija, njihovom načinu funkcioniranja te osmišljavanju, razvoju i unaprjeđenju turističke destinacija u skladu s posebnim oblicima turizma i novim trendovima.

Sva teorijska znanja potkrijepljena su iskustvenim spoznajama, a snažan naglasak stavljen je na proučavanje različitih strategija razvoja, upravljanje destinacijskim menadžmentskim kompanijama i destinacijskim menadžmentskim organizacijama, hotelskim i smještajnim menadžerskim kompanijama i sustavima, pri čemu je posebno obuhvaćena specifičnost dizajna organizacijskih struktura, ali i stil menadžmenta na razini određenog poduzeća u turizmu i industriji zabave te radnoj praksi kroz pozitivne i negativne primjere.

Ishodi na razini studijskog progama

Program stručnog prijediplomskog studija

PRVA GODINA, SEMESTAR  1. (zimski)

SEMESTAR  2. (ljetni)

SEMESTAR  3. (ZIMSKI)

SEMESTAR  4. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Izborni kolegiji (odabire se najmanje 4 ECTS  boda, u pravilu jedan kolegij)
15 + 15
4
Izborni kolegij 1
15 + 15
4
Ukupno  opterećenje predavanja, vježbi i terenske nastave 2. godine
235P + 160V + 120TR = 505
60
*Kolegiji Menadžment posebnih oblika turizma i Odnosi s javnošću u turizmu iznimno se izvode za drugu i treću godinu studija. U akad. god. 2024./2025. na TDM3 izvodit će se obvezni kolegiji Poslovno odlučivanje i Organizacijska psihologija.

SEMESTAR  5. (ZIMSKI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Strateški menadžment
30 + 15
6
Turističke agencije, turoperatori i DMK
15 + 30
5
Poslovno odlučivanje
30 + 15
5
Organizacijska psihologija
15 + 30
5
Praktikum
0 + 120
5
Identity and Image Management (en)
15 + 15
4

SEMESTAR  6. (LJETNI)

Kolegij
Nositelj
P + V
ECTS
Kreativna industrija i inovacije u turizmu
15 + 15
4
Brendiranje turističkih destinacija
15 + 15
4
Stručna praksa
0 + 300
10
Završni rad
0 + 120
4
Izborni kolegij
Prirodna i kulturna baština Republike Hrvatske
15 + 15
4
Hotelijerstvo i smještajni kapaciteti
15 + 15
4
Ukupno opterećenje nastave i ECTS na 3. godini
165P + 705V = 870
60

Gdje raditi nakon završenog prijediplomskog studija?

Na Bernaysu vjerujemo da se od prvog dana studija studentima moraju otvoriti vrata poslovnog svijeta i upravo zato inzistiramo da se studenti Bernaysa već za vrijeme studija pripremaju za poslovne izazove i uvode u poslovni svijet.

Alumniji Bernaysa rade kao savjetnici u turističkim zajednicama, turističkim agencijama, udrugama, turističkim savezima, odjelima za turizam gradskih uprava, odjelima za turizam županija, odjelima za turizam Ministarstva turizma, hotelskim objektima, poslovnim sustavima, event menadžment tvrtkama, nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, marinama i lučicama, plažama, zabavnim centrima, marketinškim agencijama, agencijama za tržišne komunikacije, marketing menadžment odjelima, tvrtkama za consulting i sl.

DIPLOMA
Završetkom stručnog prijediplomskog studija student/ica stječe stručni naziv prvostupnika/ce ekonomije (bacc. oec.) čime je osposobljen/a obavljati osnovne poslove na području turizma.