Natječaj za prijem u radni odnos i za izbor u nastavno naslovno zvanje

18.5.2017

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj za izbor u nastavna ili naslovna nastavna zvanja».

Klasa: 602-04/17-01/12

Ur. broj: 251-551-06-17-600

Zagreb, 18. svibnja 2017.

Na temelju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), članka 36. i 72. Statuta i odluke Stručnog vijeća, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment raspisuje

NATJEČAJ

I. Za prijem u radni odnos:

1. nastavnika u nastavno zvanje predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (2 izvršitelja).

II. Za izbor u nastavno zvanje:

1. Jednog (1) nastavnika za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

2. Jednog (1) nastavnika za izbor u nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

III. Za izbor u naslovna nastavna zvanja:

1. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (1 izvršitelj);

2. predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (1 izvršitelj);

3. predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (grupa predmeta hrvatski jezik) (1 izvršitelj).

Ad. I.1.

Uz opće uvjete te uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), kandidati za zasnivanje radnog odnosa pod ovom točkom moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

- da imaju važeći izbor u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija;

- da su u mogućnosti potpuno i samostalno izvoditi nastavu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Pristupnici za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) te uvjete propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, Statutom i aktima Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektroničkom obliku sljedeću dokumentaciju:

- životopis u europass formatu,

- popis radova i preslike radova relevantne za postupak izbora,

- presliku odgovarajuće diplome o završenom studiju i postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju;

- presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,

- odluku o prethodnom izboru u zvanje,

- dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda HZMO-a o ostvarenom stažu)

- potvrdu o održanim satima nastave u sustavu visokog obrazovanja u posljednje tri godine,

- strani državljani dostavljaju dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, minimalna razina C1 u govoru, čitanju i pismu prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,

-  ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

Potpuna dokumentacija podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb, s naznakom: «Za natječaj za izbor u nastavna ili naslovna nastavna zvanja».

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment zadržava pravo testiranja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Edward Bernays

Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb