Natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2022./2023.

14.4.2022

Na temelju odredbe članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 25. i 36. Statuta Bernaysa, Upravno vijeće, po prethodnom prijedlogu Stručnoga vijeća Bernaysa, dana 14. travnja 2022. raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

u prvu godinu prijediplomskoga stručnog studija Komunikacijski menadžment, prijediplomskoga stručnog studija Menadžment i marketing turističke destinacije, specijalističkoga diplomskog stručnog studija Upravljanje odnosima s javnošću i specijalističkoga diplomskog stručnog studija Upravljanje doživljajem u turizmu u akademskoj godini 2022./2023.


Natječaj u prilogu